تهران، خبرگزاري جمهوري اسلامي

براساس مطالعه تازهاي در دانمارك، ورزش شديد در مراحل اوليه حاملگي خطر سقط جنين را سه برابر ميكند.

به گزارش پايگاه اينترنتي بيبيسي، محققان دريافتند كه دويدن، ورزشهاي توپي و ورزشهايي كه با راكت انجام ميشود اين خطر را افزايش ميدهد، همچنين بيش از هفت ساعت ورزش در هفته افزايش خطر سقط جنين را به دنبال دارد.

با اين حال توصيه فعلي دولت انگليس اين است كه زنان بايد در سراسر دوران بارداري، تا زماني كه راحت هستند به ورزش عادي ادامه دهند.

به علاوه يك كارشناس انگليسي نتيجهگيري اين تحقيقات را كه در مجله "نيو ساينتيست" منتشر شده مورد ترديد قرار داد.

اين مطالعه در "دانشگاه جنوب دانمارك" انجام شد و در آن از ‪ ۹۰‬هزار زن در مورد برنامه ورزشيشان سوال شد، سپس پاسخها به نتيجه حاملگي ارتباط داده شد.

احتمال سقط جنين در زناني كه به انجام ورزشهاي پرفشار و ضربهاي (‪ (impact High‬پرداخته بودند يا هفتهاي بيش از هفت ساعت ورزش كرده بودند، سه برابر و نيم زناني بود كه اصلا ورزش نكردند.

سقط در مراحل آخر حاملگي خيلي نادرتر است و ارتباط ميان ورزش سنگين و سقط جنين پس از هفته هجدهم به كلي ناپديد شد.

به نظر ميرسيد كه برخي از ورزشها از جمله شنا كه در ميان زنان باردار خيلي محبوب است و اثر منفي ندارد.

توصيه رسمي دولت بريتانيا اين است كه زنان به ورزشهاي جسماني عادي روزانه خود تا زماني كه احساس راحتي ميكنند ادامه دهند.

يكي از عيبهاي مطالعه دانمارك اين بود كه از زنان خواسته شد ميزان و شدت ورزشهايي را كه در زمان بارداري انجام داده بودند به ياد بياورند كه ضريب خطا را افزايش ميدهد.