محققان ايراني موفق به ابداع تکنيک جديدي در جراحي دريچه ميترال قلب شدند


خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران

پژوهشگر ايراني با ابداع تکنيک جابهجا کردن عضلات پاپيلاري (PMR) در جراحي دريچه ميترال در بيماران با نارسائي بطن چپ قلب به عنوان ارايه دهنده يكي از سه مقاله برتر در بيست و يكمين كنگره جراحي قلب اروپا معرفي شد.

دكتر فريده روشن علي، متخصص قلب و عروق و فلوشيپ اكو كارديوگرافي در گفتوگو با خبرنگار پژوهشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بررسي نتايج زودرس و ديررسِ استفاده از تکنيک جابه جا کردن عضلات پاپيلاري (PMR) در حين تعويض دريچه ميترال در بيماراني که بطن چپشان نارساست را از اهداف اين تحقيق عنوان كرد و افزود: براي اين منظور تعداد 160 بيمار با نارسايي بطن چپ ( داراي کارايي بطن چپ (EF)، کمتر از 40 درصد) به طور تصادفي انتخاب و در دو گروه مساوي قرار داده شدند. در مورد يکي از گروهها، تکنيک جديد PMR و در مورد گروه دوم روش معمول قبلي که در آن تمام اجزاء دريچه ميترال نگه داشته ميشود، اجرا شد.

عضو تيم تحقيقاتي بيمارستان دي تهران با اشاره به اين كه اين طرح با راهنمايي دكتر ماندگار و دكتر يوسف نيا در اين بيمارستان انجام شده است،خاطرنشان كرد: پس از عمل جراحي بر روي افراد هر دو گروه و بررسي آنها به مدت سه سال، حجم بطن چپ در هر دو گروه به طور قابل ملاحظه اي، به خصوص در مورد گروه PMR كمتر شد. همچنين شکل بطن چپ در گروه PMR به طور چشمگيري بهبود يافت ولي در گروه ديگر اين بهبودي محسوس نبود و کارايي بطن چپ در گروه PMR بهبودي خوبي نشان داد ولي اين بهبودي در بيماران گروه ديگر قابل ملاحظه نبود كه به اين ترتيب مي توان انتظار داشت استفاده از اين تکنيک در بيماران تعويض دريچه ميترال نتايج بسيار بهتري از روش هاي قبلي داشته باشد.