گرچه خوردن مقدار زیادی میوه و سبزی در هر روز اهمیت دارد، شستن آنها پیش از خوردن هم مهم است
در مورد شستن میوهها و سبزیها این نکات را رعایت کنید:
● هر میوه و سبزی خام را پیش از پوستکندن، بریدن، خوردن یا پختن بشویید.
● ازمحلولهای شوینده میوه و سبزی که توانایی زدودن باکتریها و آفتکشها را دارند، استفاده کنید. یک راه جایگزین این است که میوهها و سبزیها برای یک تا دو دقیقه در آب مقطر بخیسانید و سپس بشویید.
● از یک برس سبزی برای پاک کردن میوهها وسبزیهای با پوست ضخیم استفاده کنید.
● دستهای خودتان و ابزاریهای بریدن و سطوح آمادهسازی را پیش از آماده کردن میوه و سبزی تازه به طور کامل بشویید.

همشهری آنلاین