به دليل خطر بروز نابينايي در حين عمل جراحي، يك بيمار حين جراحي مغز به هوش نگه داشته شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري آلمان، اين پيرمرد 78 ساله بدليل اتساع خطرناك يك شريان، بايد تحت عمل جراحي مغز قرار مي گرفت. اما به دليل خطر بروز نابينايي، اين جراحي بدون بيهوشي صورت گرفت و اين بيمار بايد در حين عمل جراحي دائما لغات و اعدادي را روخواني مي كرد تا اين جراحي در عمق 5/1 سانتي متري مغزش صورت گيرد.
بر اساس اين گزارش؛ اين جراحي با به كارگيري تكنولوژي و تجهيزات مدرن پزشكي صورت گرفت و بيمار بعد از دو روز مرخص شد.

باشگاه خبرنگاران