یک مرد استرالیایی در حالی که هشیار بود و با گروه پزشکیاش سخن میگفت، تحت عمل جراحی قرار گرفت. این اولین عمل از این نوع با استفاده از تکنولوژی پیشرفته است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه جان جیمز که این عمل بر روی او انجام شد، در این باره گفت این تجربهای عجیب بود که روی تخت عمل جراحی دراز کشیده باشید و یک سوراخ ۱.۵ سانتیمتری در سرتان ایجاد شده باشد، و در همان حال بشنوید که پزشکان و پرستاران دارند با یکدیگر صحبت میکنند.
اما او کفت که در تمام مدت این عمل جراحی که در ماه آوریل امسال انجام شد تا آنوریسم (یک رگ به طور غیر طبیعی متسع شده که ممکن است پاره شود و خونریزی کند) را از مغز او خارج کند، اطمینان خود حفظ کرد.
این راننده بازنشسته اتوبوس در یک کنفرانس خبری در شهر کانبرای استرالیا گفت: "پرستاران از من مراقبت میکردند و با من حرف می زدند. البته زیاد چیزی نمیدیدم زیرا نمیتوانستم سرم را تکان دهم."
پزشکان در جریان عمل از جیمز خواستند که کلمات و شمارههایی را بر روی یک صفحه نورانی به او نشان داده میشد، بخواند تا مطمئن شوند ضمن عمل به بینایی او آسیبی وارد نمیشود.
این گروه جراحی در بیمارستان کانبرا معتقد است که با توجه به تکنولوژی مورد استفاده و اندازه کوچک سوراخ در سر جیمز، و نیز این حقیقت که او در تمام طول عمل هشیار باقی ماند، این عمل جراحی در نوع خود اولین مورد در جهان به شمار میآورد.
نرمافزار واقعیت مجازی که تصویری سهبعدی از مغز جیمز ایجاد میکرد، مورد استفاده قرار گرفت تا به گروه جراحی امکان دهد انجام این عمل را از قبل تمرین کنند.
در حین عمل یک تصویر سهبعدی از مغز جیمز روی یک طرف عینک مخصوص بر روی چشم جراحان انداخته شده بود و در طرف دیگر عینک آنها می توانستند تصویری با نمای نزدیک از مغز او از طریق یک میکروسکوپ ببینند.
از یک دستگاه سونوگرافی نیز مورد استفاده قرار گرفت تا تضمین شود پس از برداشتن آنوریسم، خونریزی متوقف شده است.
جیمز ۷۸ ساله ابتدا به علت مشکلات بینایی و حملات سرگیجه به پزشک مراجعه کرد و اسکن مغز او آنوریسم عروقی بالقوه مرگبار را کشف کرد.
جراحی این عارضه عروقی ضروری بود،اما از آنجایی که این آنوریسم پشت چشم راست او قرار داشت، این جراحی ممکن بود باعث کوری او شود، و برای همین دکترها او را در طول عمل بیدار نگه داشتند.
جیمز دو روز پس از عمل از بیمارستان مرخص شد و گفت که پس از عمل احساس سلامت میکند.

همشهری آنلاین