بر اساس مطالعهاي كه محققان "بيمارستان اطفال بوستون" روي موشها انجام دادهاند، رژيمهاي غذايي مملو از كربوهيدراتيهايي كه سريع ميسوزند، ميتواند موجب ابتلا به بيماري كبد چرب و در نتيجه نارسايي كبد و مرگ بيمار شود.


به گزارش پايگاه اينترنتي هلث دي، نويسندگان اين مطالعه گفتند، در صورتيكه اين يافتهها در مورد انسانها نيز تاييد شوند ميتواند به اين معني باشد كه با ايجاد تغييراتي در رژيم غذايي ميتوان از ابتلا به بيماري كبد چرب پيشگيري و احتمالا آنرا درمان كرد.

در اين مطالعه محققان موشها را تحت رژيمهاي غذايي پر گليسميك و كم گليسميك قرار دادند.

رژيمهاي غذايي پر گليسميك قند خون را به سرعت بالا ميبرند درحاليكه رژيمهاي غذايي كم گليسميك قند خون را به آهستگي بالا ميبرند.

موشهايي كه رژيم غذايي پر گليسميك داشتند نوعي آرد ذرتي مصرف ميكردند كه سريع جذب ميشود و موشهايي كه رژيم غذايي كم گليسميك داشتند آرد ذرتي مصرف ميكردند كه به كندي جذب ميشد.

نان سفيد، برنج سفيد، بيشتر غلات پردازش شده براي صبحانه و كنستانتره قند از جمله غذاهاي پر گليسميك هستند كه قند خون را در انسانها به سرعت بالا ميبرند.

در عوض سبزيجات، ميوهها، لوبيا و حبوبات پردازش نشده نمونههايي از غذاهاي كم گليسميك هستند كه به كندي قند خون را در انسانها بالا ميبرند.

در اين مطالعه به هر دو گروه موشها مقادير مساوي از مجموع كالريها، چربي، پروتئين و كربوهيدارت داده شد.

پس از شش ماه هر دو گروه موشها هم وزن بودند اما چربي در بدن، خون و كبدهاي موشهايي كه رژيم غذايي پر گليسميك داشتند دو برابر موشهايي بود كه رژيم غذايي كم گليسميك داشتند.

دكتر "ديويد لودويگ" مدير برنامه "وزن مطلوب براي زندگي" در بيمارستان اطفال بوستون گفت يافتههاي جديد استدلالي بسيار قوي در اثبات اين امر است كه يك رژيم غذايي پر گليسميك موجب ابتلاي انسان به بيماري كبد چرب ميشود و رژيم غذايي كم گليسميك از ابتلا به اين بيماري در انسان پيشگيري ميكند.

اين يافتهها در شماره سپتامبر مجله "چاقي" (‪ (Obesity‬منتشر شده است.