اين آخرين شعريه كه ،

فقط برا تو گفتم

اين آخرين رازيه كه

توي دلم نهفتم

چند روز پيش،

دلم مي خواست

ديگه فراموشت كنم

اما حالا مي گم كه من

فراموشت نمي كنم

ممكنه كه پيشم نياي

يعني كه از پيشم بري

يا كه فراموشم كني

يا كه فراموشت كنم

فقط اين و بدون كه من

مي خوام دلت ، از عشق من

خوشبختي رو پيدا كنه

نه اينكه مثل من ، تو روآواره ی،

كوه و بيابونت كنه!