مسير عبور قطار از كنار مجموعه تاريخي نقش رستم در پي توافقات صورت
گرفته ميان معاونت ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و
گردشگري ووزارت راه وترابري تغييرمي كند.
به گزارش روابط عمومي معاونت ميراث فرهنگي معاون ميراث فرهنگي اين
سازمان بااعلام اين خبرگفت : دراين جلسه كه 31 (شهريور) برگزار
شد وزارت راه وترابري و معاونت ميراث فرهنگي بر تغيير مسير عبور قطار
از كنار نقش رستم توافق كردند و قرارشد سازمان ميراث فرهنگي ملاحظات
مربوط به اين آثار را به لحاظ باستان شناسي در نظر بگيرد و وزارت راه نيز
مسائل فني را لحاظ كند.
فريبرز دولت آبادي افزود:قرارشده است سازمان ميراث فرهنگي و وزارت راه
به مدت يك هفته بررسي هاي نهايي خود را درباره نقش رستم به انجام
برسانند و شنبه ( هفتم مهر) مسيرقطعي عبور قطار را اعلام كنند.
وي اضافه كرد:اگرچه دومسير در حال حاضر پيشنهاد داده شده امابه
تصويب نرسيده است .

منبع :سنترال کلابز