با اجراي طرح تحقيقاتي "تكثير مصنوعي ماهي سفيد فرم پاييزه" ، نسل اين ماهي از خطر انقراض نجات يافت.

ماهي سفيد در درياي خزر داراي دو فرم بهاره و پاييزه است، فرم بهاره ماهي سفيد بيش از ‪ ۹۸‬درصد ذخاير درياي خزر را تشكيل ميدهد.

به گزارش روز چهارشنبه ايرنا به نقل از روابط عمومي موسسه تحقيقات شيلات ايران ، اين طرح با هدف نجات نسل ماهي سفيد فرم پاييزه از خطر انقراض توسط محققان اين موسسه اجرا شد.

طرح ياد شده با اعتبار حدود ‪ ۱۰۰‬هزار دلار به اجرا درآمد كه طي آن ، فعاليت تحقيقاتي از طريق صيد مولدين ،نگهداري و سازگاري آنها با محيط مصنوعي، آمادهسازي براي تكثير مصنوعي و تكثير مصنوعي از طريق هورمون- تراپي از جمله مراحل اجراي اين طرح است.

بر اساس اين طرح ، تعداد سه ميليون بچه ماهي سفيد فرم پاييزه در وزنهاي يك تا سه گرم توليد و در تالاب بندر انزلي رهاسازي شد.

برهمين اساس انتظار ميرود كه با در نظر گرفتن حدود ‪ ۱۰‬درصد ضريب بازگشت شيلاتي و ادامه امر بازسازي ذخاير از طريق تكثير مصنوعي و رهاسازي بچه ماهي سفيد فرم پاييزه در سالهاي آينده، ضمن جلوگيري از انقراض نسل ، ذخاير آن بازسازي كامل شده و در سبد صيد صيادان قرار گيرد.

براساس اطلاعات موجود در دهههاي ‪ ۱۳۳۰‬و ‪ ۱۳۴۰‬بيش از ‪ ۳۰‬هزار تن از ماهي سفيد فرم پاييزه در تالاب انزلي صيد شد كه متعاقب آن در اثر كاهش حجم آبي تالاب، از بين رفتن محلهاي تخم ريزي طبيعي، صيد بيرويه مولدين و افزايش بار آلايندگي تالاب ، ذخاير آن به تدريج كاهش پيدا كرد تا اينكه از آمار صيد شيلاتي خارج و در خطر انقراض نسل قرار گرفت.

خبرگزاري جمهوري اسلامي