كشف يك ناهنجاري ژني كه ميتواند احتمال بروز پاركينسون را در سنين پايينتر افزايش دهد ميتواند راهگشاي درمانهاي جديد اين بيماري كشنده مغزي باشد.

به گزارش خبرگزاري رويترز از واشنگتن، "لوراين كلارك" از "دانشگاه كلمبيا" در نيويورك و ساير محققان ژنهاي ‪ ۲۷۸‬فرد مبتلا به پاركينسون و ‪۱۷۹‬ فرد سالم را بررسي كردند.

اين مطالعه نشان داد، جهش در يك ژن به نام "‪ "GBA‬در ‪ ۲۲‬درصد از افرادي كه بيماري پاركينسون در آنها قبل از ‪ ۵۰‬سالگي شروع شده بود مشاهده شد. اين در حالي است كه اين جهش تنها در ‪ ۱۰‬درصد از افرادي كه پس از ‪ ۵۰‬سالگي اين بيماري در آنها آغاز شده بود مشاهده شد.

بطور متوسط، افرادي كه اين ناهنجاري ژني را داشتند نسبت به افرادي كه به اين ناهنجاري مبتلا نبودند تقريبا دو سال زودتر به پاركينسون مبتلا شدند.

محققان در مجله "‪ "Neurology‬نوشتند، جهش در اين ژن در ‪ ۱۴‬درصد از افراد مبتلا به پاركينسون و ‪ ۵‬درصد از افراد عاري از پاركينسون ديده شد.

كلارك در يك گفت و گوي تلفني گفت، بر اساس فراواني اين جهشها در موارد ابتلا به پاركينسون زودهنگام، اين ژن احتمالا يك عامل خطرساز در بروز پاركينسون در سنين پايينتر است. احتمالا اين ژ يكي از مهمترين ژنهايي است كه تاكنون دانشمندان كشف كردهاند.

طبق اعلام "بنياد ملي پاركينسون" در حالي كه اين بيماري غالبا پس از ‪ ۶۵‬سالگي بروز ميكند، اما ‪ ۱۵‬درصد از افراد مبتلا به اين بيماري زير ‪۵۰‬ سال سن دارند.

پاركينسون سلولهاي عصبي را در منطقهاي از مغز كه مسئول فعاليت ماهيچهها است مبتلا ميكند و مشخصه آن كمبود يك ماده شيميايي به نام "دوپامين" در مغز است. علايم اين بيماري با گذشت زمان تشديد ميشود.
خبرگزاري جمهوري اسلامي