مجمع علمي آمريكا از ساخت نسل جديدي ازتلسكوپ ها در اين كشورخبرداد. به گزارش شبكه تلويزيوني فرانس بيست وچهار؛ قرارداد ساخت اين تلسكوپ هفدهم ژوئن گذشته بين سازمان فضايي آمريكا(ناسا)و آژانس فضايي اروپا امضاشد.تلسكوپ جديد " جيمزوب " نام دارد و درمقايسه باتلسكوپ هابل پيشرفته تراست .هابل درطول پانزده سالي كه درمدارزمين قرارداشت تصاوير ارزنده اي ازفضا در اختياردانشمندان قرارداد. اين درحالي است كه تصاويرتلسكوپ جيمزوب از وضوح ودرخشندگي بيشتري برخورداراست .اين تلسكوپ درمدارزمين و درفاصله يك ونيم ميليون كيلومتري ازكره زمين نصب شده است