پژوهش تازه دانشمندان ايتاليايي نشان ميدهد كه احتمال بروز آكنه در دختران جوان سيگاري به مراتب بيشتر است.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) از خوزستان، اين دانشمندان اگر چه تاثيرعوامل ديگر را در بروز آكنه و كك و مك در دختران جوان انكار نميكنند؛ اما خاطرنشان ميكنند كه كشيدن سيگار را نيز ميتوان به عنوان يكي از علتهاي جديد مطرح كرد.

بر پايه اين پژوهش، از ديگر دلايل ظهور آكنههاي غير مسري تغييرات هورموني، تنش و عوامل طبيعي و پيراموني است.خبرگزاري دانشجويان ايران - اهواز