ترس در دوران بزرگسالي ناشي از تربيت غلط والدين است

يك روانشناس باليني گفت: ترس در دوران بزرگسالي كه به ترسهاي بيمار گونه شهرت دارند، ناشي از تربيت غلط والدين است.

راحله فروغي كارشناس ارشد روانشناسي باليني و روان درمانگر در گفت وگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اين كه ترس يك هيجان منفي است كه سازنده و مخرب ميباشد، افزود: ترس يك جزء كوچكي از بيماري افسردگي يا وسواس به شمار ميرود كه ميتوان زير مجموعه بيماريهاي رواني عنوان كرد.

وي با بيان اين كه ترس در بيشتر موارد عامل دروني دارد، اظهار كرد: ترس در انواع مختلف خود به يكديگر تعميم داده ميشوند.

فروغي با بيان اين كه ترس ريشه رواني دارد، تصريح كرد: ترس طبيعي كه در سنين خاصي به وجود ميآيد، چنانچه فرد بتواند آن را كنترل و با محيط وفق دهد، به مرور زمان از بين ميرود. اما ترس بيمارگونه مدتها با فرد درگير است.

وي با بيان اين كه علت ايجاد ترس از دوران كودكي و نوجواني سرچشمه ميگيرد، اذعان داشت: روشهاي غلط تربيتي والدين، اثر مخربي بر روي كودكان دارد كه منجر به توليد ترس ميشود.

فروغي يكي از روشهاي درمان ترس را شناختن تعارض فرد در جامعه دانست و يادآور شد: افرادي كه دچار ترس هستند، هيچ گاه دست به اقدام جديد نميزنند و هميشه سعي به عادت دارند، زيرا از شكست به شدت هراس دارند.


وي با بيان اين كه ترس در اثر ترشح هورمون آدرنالين به مقدار زياد در مواجهه با هرگونه احساس اضطراب پديد ميآيد، خاطرنشان كرد: ترس داراي چهار بعد شناختي، بدني، هيجاني و رفتاري است. همچنين برخي ترسها در دوران كودكي بعد از 3 سال به شكل ترس از تاريكي و يا ترس از موجودات خارق العاده بروز ميكنند، اما ايجاد آن در دوران بزرگسالي مانند ترس از بي اعتنايي ديگران، ترس از جلب توجه و صميمي شدن كه به ترسهاي بيمارگون شهرت دارند، ناشي از تربيت غلط والدين است.

اين روانشناس باليني با اشاره به اين كه ترس درمان دارويي ندارد، تاكيد كرد: داروهاي افسردگي كه براي درمان ترس تجويز ميشود، خواب آور بوده و زندگي فرد را مختل ميكند.
خبرگزاري دانشجويان ايران