بهگفته عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران، طبق محاسبات، تعطيلي هر روز كشور حدود 500 ميليون دلار يا 500 ميليارد تومان از نظر توليد ناخالص داخلي به كشور ضرر ميزند.

محمد علي نجفي افزود: بنابراين اگر 3 ساعت از ساعات كار يك ماه را براي هر روز كم كنيم، يعني 8 روز را تعطيل اعلام كردهايم و در حقيقت 8 تا 500 ميليون دلار يا 500 ميليارد تومان به توليد ناخالص داخلي كشور لطمه وارد ميشود و نميدانم شرعا، قانونا و وجدانا اجازه داريم، اين كار را بكنيم ؟

وي با اشاره به تعطيلي زود هنگام جلسه ديروز شوراي شهرگفت: در مورد افزايش كارايي شورا و مجموعه ايراداتي كه به كار شورا وارد است ليستي تهيه كردم و طي 2 نوبت درجلسات غيرعلني شورا تذكراتم را اعلام كردم.

نجفي افزود: ازنظرمن حدود يك دهم يا 4 و نيم ماه از مهلت چهار ساله شوراي شهر تهران براي خدمت به مردم تهران پايان يافته و اين سوال مطرح است كه اگر بعد از چهار سال 10برابر كاري كه تا حالا كردهايم، انجام داده باشيم، آيا اين 10برابر كفايت ميكند، آيا تكليف خودمان را در مقابل مردم كه ما را بهعنوان امناي خودشان قرار دادهاند، انجام دادهايم يا خير؟ البته پاسخ من به اين سوال منفي است.

وي گفت: معتقديم اصل را بايد بر كار بگذاريم، اما تأخير در ساعت شروع كار توسط دولت، شورا يا هر مرجع ديگري، مسلما به ضرر كشور است، زيرا كشور ما در شرايطي است كه اگر همه 70ميليون جمعيت، روزي 20ساعت هم كار كند، باز هم از دنيا عقبيم و در نتيجه تعطيلي و تأخير در كار به ضرر كشور است زيراسرعت توسعه و رشد به قدري است كه هر چقدر حركت كنيم، از نظر نسبي حركت ما منفي است.

عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران درباره ارائه راهكار براي خروج شوراي شهر تهران از روزمرگي و جزئينگري، گفت: بسياري از طرحهايي كه كميسيون برنامه و بودجه ارائه ميكند، خيلي پخته نيست؛ بهعنوان مثال براساس مصوبه شوراي شهر تهران مقرر شد تا شوراي بازنگري اصلاح و هماهنگي نظامات برنامهريزي و اجرايي شهرداري تهران تشكيل شود، در صورتي كه اگر اين مصوبه هم نميبود، ميتوانستيم اين شورا را تشكيل دهيم اما با اين مصوبه بايد مراحلي همچون ارائه به فرمانداري و ابلاغ آن طي شود كه طي اين مراحل نيز هزينههاي زيادي را تحميل ميكند، بنابراين، اين طرحها بنيادي و اساسي نيست.

وي افزود: اگر مباحث كارشناسي و تخصصي مورد توجه قرار گيرد، مسايل فني زيادي وجود دارد كه بايد شوراي شهر تهران آنها را مورد بررسي قرار دهد؛ بهعنوان مثال طرح مونوريل كه درباره آن بارها اظهار نظر شده، هيچ وقت در شورا بهعنوان موضوع تخصصي مطرح نشده و موضوعاتي از اين نوع بسيار زياد است كه بايد مورد بررسي قرار گيرد.

عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران تصريح كرد: تا زماني كه وقت شوراي شهر تهران صرف نامگذاري معابر و تغيير نام بنبستي به بنبست ديگر شود، نتيجه مهمي حاصل نخواهد شد.
همشهري آنلاين