عناصر راديواكتيو (‪ (radionuclides‬عوامل ضد سرطان خوبي هستند، اما اين عناصر همان گونه كه سلولهاي سرطاني را از بين ميبرند، موجب از ميان رفتن سلولهاي سالم نيز ميشوند.

بهگزارش پايگاه اينترنتي نانو، دانشمندان براي رفع اين محدوديت تلاشهاي خود را بر روي انتقال عناصر راديواكتيو در قالب نانو ذرات به محل هدفشان متمركز كردهاند، چرا كه اين گونه از ذرات قابليت هدايت شدن بهسوي تومورها را دارند.

پژوهش "لون ويلسون" و همكارانش در دانشگاه ‪ ,Rice‬نشان ميدهد كه نانو لولههاي كربني بسيار كوتاه، ميتوانند ذرات آلفاي عنصر آستاتين (‪ (At212‬را با نيمه عمري برابر ‪ ۷.۲‬ساعت، به خود جذب كنند.

در اين پژوهش كه مقاله آن در نشريه علمي "‪ "Small‬منتشر شده است، نانو لولههاي كربني بسيار كوتاهي با ‪ ۲۰‬تا ‪ ۵۰‬نانومتر طول و يك نانومتر قطر به كار رفته است. زيرا نانو لولههاي با اين ابعاد، ويژگيهاي فيزيكي مهمي دارند كه امكان بكارگيري آنها را در درمان سرطان فراهم ميآورد.

انعطاف پذيري سطح اين نانولولههاي كربني موجب سازگاري آنها با بافت زنده، فراهم شدن جايگاههاي اتصال براي محلهاي هدف ونچسبيدن آنهابه يكديگر ميشود.

اين نانولولهها همچنين به راحتي از غشاي سلولي عبور كرده و به سرعت در داخل سلولها تجمع ميكنند.

به علاوه اين نانولولهها توان زيادي براي نگهداري مولكولهاي جذب شده در خود دارند، به گونهاي كه طبق آزمايشها ‪ ۹۳‬درصد از (‪At212)‬اي را كه جذب كردهاند، هنگام قرار گرفتن در معرض سرم انساني و شرايط فيزيولوژيك حفظ خواهند كرد.

خبرگزاري جمهوري اسلامي