طبق مطالعات انجام شده در دانشگاه فلوريدا؛ رژيم دائم دختران جوان ميتواند احتمال مصرف سيگار توسط آنها را تا دو برابر افزايش دهد.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، رژيم غذايي ميتواند احتمال مصرف سيگار را در دختران رژيمي تا دو برابر افزايش دهد، چرا كه نيكوتين موجود در سيگار ميتواند اشتهاي آنان را كاهش دهد و به همين دليل دختران جواني كه در رژيم دائم به سر ميبرند، به مصرف سيگار تمايل بيشتري نشان ميدهند.

طي دهه اخير به دليل اقدامات و سياستهايي كه در مخالفت با مصرف سيگار اتخاذ شده، مصرف سيگار در بين جوانان كمرنگ شده است. به گزارش CDC، در سال 1995، حدود 35 درصد از جوانان دبيرستاني بطور مرتب سيگار ميكشيدند، اين در حاليست كه اكنون اين آمار در ميان دبيرستانيها به 23 درصد رسيده است. اما همچنان مصرف سيگار به عنوان مشكلي بزرگ براي جهان مطرح است.

كاهش اشتها بر اثر مصرف سيگار، ميتواند انگيزه افراد رژيمي را براي مصرف سيگار افزايش دهد. CDC در اين مورد گزارش داده است كه در سال 2006، مصرف تنباكو ميان دختران جوان به ميزان كمي، بيش از درصد مصرف پسران بوده است.

اين در حاليست كه طبق اين تحقيقات، افراد رژيمي در برابر مضرات سيگار آسيب پذيرتراز سايرين هستند.