به عقيده يك متخصص سمشناسي، بيشترين اثرات آلودگي هوا بر چشمها و دستگاه تنفسي است.

دكتر جلالي، متخصص سمشناسي و عضوهيات علمي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز، در گفت وگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) منطقه خوزستان، اظهار داشت: اين نوع آلودگي هوا كه ناشي از حمل و نقل است، ميتواند با اتخاذ روشهاي برنامهريزي كشوري، منطقهاي، شهري و استفاده از اتومبيلها و سوختهاي مناسب همراه با اعمال تكنولوژي، كنترل آلودگي به حداقل برسد.

وي با اشاره به اين كه حضور آلايندهها در هوا با توجه به مقدار و زمان ماندگاري كه بر سلامت و كيفيت مطلوب زندگي انسان، حيوانان و گياهان اثر زيان آور دارد، آلودگي هوا اطلاق ميشود، افزود: منابع اصلي آلوده كننده هوا شامل آلودگيهاي خانگي، آلودگيهاي صنعتي و آلودگيهاي ترافيك (حمل و نقل) ميباشد كه آلودگيهاي خانگي در اثر فعاليتهاي خانگي، نظافت منازل يا استفاده از حشرهكشها جهت نظافت و نگهداري منازل ايجاد ميشود.

جلالي خاطرنشان كرد: آلودگي ناشي از صنايع، منبع اصلي آلودگي هوا است كه در اثر فعاليت مصنوعي توسط انسان ايجاد ميشود. در ميان صنايع نيروگاههاي حرارتي، كارخانههاي توليد مواد شيميايي، سيمانسازي، كاغذسازي، نساجي و دباغي منابع اصلي آلودگي هوا هستند.

اين متخصص سمشناسي تصريح كرد: اثرات آلودگي هوا بر انسان عمدتا بر چشمها و دستگاه تنفسي است. هنگامي كه بخارات، دودهاي غليط (فيومها) غبار و غيره در هوا منتشر ميشوند و با اعضاء بدن تماس پيدا ميكنند، ميتوانند سبب سوزش، تحريك چشمها، بيني، گلو و ششها شوند.

وي متذكر شد: وقتي مواد معلق يا گازي با قشر خارجي چشم و لايههاي مخاطي داخلي پلك تماس يابد، ممكن است سبب سوزش چشم شود. سوزش نيز فرد را واداربه ماليدن چشم ميكند كه ممكن است سبب صدمه فيزيكي به چشم شود.
خبرگزاري دانشجويان ايران