سردرد تنشی با فشار دردناک و شدید در طول پیشانی مشخص میشود. این درد ممکن است به

گردن نیز انتشار یابد، و معمولا پایدار است و نه حاد و خنجری.

سردردهای تنشی ممکن است از استرس و ناکامیهای روزمره، فشار بر چشم و وضعیت نادرست قرارگیری باشد.

سایر علائمی که این سردردها را همراهی میکنند شامل خستگی، افسردگی و اشکال در به خواب رفتن است.

می توان یا تجویز داروهایی مانند داروهای ضدافسردگیهای سهحلقهای، مهارکنندههای گیرنده بتا سردردهای تنشی را کاهش داد. داروهای معمول مسکن

مانند آسپیرین، استامینوفن و ایبوپروفن نیز به تخفیف درد کمک میکنند.

همشهری آنلاین