به گفته کارشناسان؛ مسواک زدن و نخ کشیدن دندانها، افراد را در برابر بیماریهای قلبی محافظت میکند.
منطقه مرکزی، پزشکان به این نتیجه رسیدهاند که افرادی که مبتلا به انسداد شدید سرخرگ میباشند، ممكن است بیماریهای لثه در آنها وجود داشته است.
دانشمندان میگویند که تشدید هر گونه بیماری میتواند با بیماریهای لثه در ارتباط باشد.
بیماری مزمن لثه زمانی اتفاق میافتد که مواد غذایی و یا جرم دندان در اطراف دندانها تجمع کرده و عفونت لثهها را سبب میشود.
بنا براین عدم شست و شو و مسواک زدن باعث تحریک لثهها شده و در نتیجه آنها را عفونی میکند که این امر حتی می تواند سبب افتادن دندان شود.
دلیل اصلی این ارتباط هنوز به درستی مشخص نشده است، اما به نظر میرسد باکتریهای آزاد شده از عفونت لثهها، می تواند عامل بیماری قلبی باشد.


خبرگزارى ايسنا