خبرگزاري فارس: رئيسجمهور در حكم خود به خطاب به رئيسكل جديد بانك مركزي، 8 مسئله مهم را از مظاهري درخواست كرده است.


به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، محمود احمدينژاد كه چهارشنبه گذشته در حكم شماره 85651 خود "طهماسب مظاهري"را به عنوان رئيسكل جديد بانك مركزي منصوب كرده بود، در اين حكم از وي خواسته است تا همانطور كه شان ملت عزيز، عزتمند و شايسته ايران اسلامي اقتضاء ميكند، شرايط لازم را جهت حفظ و ارتقاء ارزش پول ملي و تسريع رشد و توسعه اقتصادي كشور فراهم كند.
رئيس جمهور در بيان خواسته هاي خود از رئيس جديد بانك مركزي، 8 موضوع بكارگيري همكاران مومن، متعهد، خلاق و كارآمد، برنامه ريزي دقيق در جهت روانسازي و كارآمد كردن نظام بانكي و پولي كشور، مراقبت در استخراج دقيق آمار و شاخص هاي كلان اقتصادي، اعمال سياست هاي پولي كشور و نظارت بر عملكرد بانكها، تلاش براي ترويج ونهادينه كردن سنت ارزشمند و اسلامي قرضالحسنه، حمايت از توسعه سرمايه گذاري مولد و پشتيباني از صادرات و نيز صيانت از منافع و نظام بانكي كشور در عرصههاي بينالمللي را عنوان كرده است.