دانشمندان ناسا موفق به كشف چند گونه جديد باكتري شدهاند كه پيش از اين هرگز يافت نشده بودند. اين باكتريها در مكانهايي يافت شدهاند كه قطعات فضاپيما در آنها سوار ميشود.

به گزارش خبرگزاري يونايتدپرس از واشنگتن، "اتاقهاي پاك" سازمان فضايي آمريكا "ناسا"مورد استفاده دانشمندان و مهندساني است كه بر روي فضاپيما كار ميكنند.

اما نام اين اتاقها اكنون به فهرستي شامل چشمههاي آب داغ، غارهاي يخي و معادن عميق پيوسته است كه موجودات زندهاي كه تحت شرايط بسيار سخت زندگي ميكنند و مجموعا به "اكسترومفيلها" معروف هستند، در آنها يافت ميشوند.

"كاستوري ونكاتسواران" از "آزمايشگاه پيش رانش جت ناسا" در پاسادناي كاليفرنيا گفت، اين يافتهها با ايجاد روشهاي بهتري براي پاكيزه و سترون كردن محيط و نياز با پيشگيري از بروز نتايج مثبت نادرست در آزمايشهاي آتي براي تشخيص حيات در ماوراي زمين، جستجو براي كشف حيات در مريخ و ساير جهانها را به جلو خواهد برد.

ناسا فضاپيماهاي خود را در اتاقهايي كه براي به حداقل رساندن آلودگي طراحي شدهاند، ميسازد. آلودگي ميتواند موجب آلوده شدن ابزار و بياعتباري آزمايشات شود.

استفاده از اين روشها براي پيشگيري از انتقال ميكروبهاي زميني به سياره ديگر نيز ضروري است.

محققان گفتند، كشف و ثبت ميكروبهاي اتاق پاك، عامل مهمي در تميز و سترون كردن مكانها است.

ناسا با در دست داشتن فهرستي از ميكروبها كه احتمالا ميتوانند بطور ناخواسته وارد فضاپيماي اين سازمان شوند، ميتواند درصورت ديده شدن اين ميكروبها در نمونههاي آتي از مريخ، توجهي به آنها نكند.

اين مطالعه در مجله "ميكروبيولوژي اكولوژي" منتشر شده است.

ایرنا