هر ستارهای که بسیار نزدیک به امتداد محور زمین بر کره سماوی باشد جهت شمال (در نیمکره شمالی)یا جنوب (در نیمکره جنوبی) را نشان میدهد. و ستاره ای با این موقعیت محلش نسبت به ناظر ساکن روی زمین تغییر نمیکند. در حال حاضر این موقعیت از آن ستاره جدی است.اما به دلیل حرکت پیشروش (رقص محوری) زمین این مکان تغییر میکند.

[align=center][/align]

همچنین توسط ستاره قطبی میتوانیم که عرض جغرافیایی را تعیین کنیم. . هر چه از استوا به سوی قطب شمال برویم، ستارهی قطبی در آسمان بالاتر (در ارتفاع بیشتر) دیده میشود. یعنی ستارهی قطبی در استوا (عرض جغرافیایی 0 درجه) تقریبا در افق دیده میشود، و در قطب شمال(عرض جغرافیایی 90 درجه) تقریباً بالای سر(سرسو، سمتالرّأس، رأسالقدم) دیده میشود. بالاتر از عرض جغرافیایی 70 درجهی شمالی عملا نمیتوان با ستارهی قطبی شمال را پیدا کرد.
در نیمکرهی شمالی زمین ستارهی قطبی (ستارهی شمالی، ستارهی جدی) با تقریب بسیاری خوبی جهت شمال جغرافیایی را نشان میدهد؛ یعنی اگر رو به آن بایستیم، درست به سمت شمال ایستادهایم.

[align=center][/align]
[align=center]دایره سرخ صفحه استوا و دایره زرد مسیر ظاهری حرکت خورشید را نشان میدهد. نقطه برخورد این دو اعتدال بهاری یا اعتدال پائیزی است[/align]

اعتدال بهاری یا اعتدال ربیعی، (در نیمکره شمالی) در ستارهشناسی به لحظهای گفته میشود که خورشید از صفحه استوای زمین میگذرد و به سمت شمال میرود. اعتدال بهاری یکی از دو اعتدالی است که در هر سال رخ میدهد (اعتدال دیگر اعتدال پائیزی است ). اعتدال بهاری در نیمکره شمالی برابر است با اعتدال پائیزی در نیمکره جنوبی.
اعتدال بهاری آغاز بهار نجومی در نیمکره شمالی است.

منبع :سنترال كلابز