1.نرم افزاري جهت محاسبه انواع نيروهاي وارد بر ميله و لولا

عنوان فايل : atlas.exe
سيستم عامل : [ Windows ]
اندازه فايل : 585 kb

لینک دانلود:
کد:
http://www.hupaa.com/download/pro/atlas.exe
2.نرم افزار جامع شبيه ساز پديده هاي فيزيك، شيمي و نجوم

Science Bonus

عنوان فايل : bonus.exe
سيستم عامل : [ Dos ]
اندازه فايل : 455 kb
لينك دانلود :
کد:
http://www.hupaa.com/download/pro/bonus.exe
3.نرم افزار شبيه ساز قانون كولن


Coulomb's Law
عنوان فايل : cou.exe
سيستم عامل : [ Dos ]
اندازه فايل : 140 kb

لینک دانلود:
کد:
http://www.hupaa.com/download/pro/cou.exe
4.نرم افزاري جهت محاسبات نجومي


Starexp
عنوان فايل : starcal.zip
سيستم عامل : [ Windows ]
اندازه فايل : 136 kb

دانلود:
کد:
http://www.hupaa.com/download/pro/starcal.zip
5.نرم افزار شبيه ساز محاسبات برداري

Vectors
عنوان فايل : vec.exe
سيستم عامل : [ Dos ]
اندازه فايل : 131 kb

دانلود:
کد:
http://www.hupaa.com/download/pro/vec.exe