دانشمندان موفق به کشف ستاره نوترونی شدهاند که در هر ثانیه بیش از یک هزار و ‪ ۱۲۰‬بار حول محور خود میچرخد و بدینترتیب سریعترین ستاره دارای چرخش وضعی در جهان محسوب میشود.


به گزارش سایت اینترنتی `اسپیس.کام`، این ستاره نوترونی درحقیقت بقایای سوخته ستارهای عظیمی است که هماکنون به چگالی بسیار زیادی دست یافته که این میزان چگالی پیش از این تنها در سیاهچالهها مشاهده شدهاست. به گفته ستارهشناسان، چگالی این ستاره نوترونی به اندازهای زیاد است که برای درک آن باید بتوانیم تمامی جرم ستاره خورشید را در منطقهای به ابعاد یک شهر جای بدهیم. ماده در این ستاره به اندازهای فشرده شدهاست که تنها جرمی برابر با یک بند انگشت از این ستاره، در کره زمین صدها میلیون تن وزن خواهد داشت.

ستارهشناسان عقیده دارند دلیل چرخش دورانی سریع این ستاره، تمرکز شدید تمامی انرژی حرکتی آن است. در این ستاره نوترونی که خود بازمانده یک ستاره عظیم است، هراز چندگاهی انفجارهای حرارتی-هستهای بزرگی رخ میدهد و پرتوهای اشعه ایکس از آن منتشر میشوند. هماکنون ستارهشناسان آژانس فضایی اروپا با استفاده از ماهواره `اینتگرال` این سازمان با مشاهده همین انفجارها موفق به اندازهگیری سرعت چرخش این ستاره، به نام `‪J1739-285‬ ‪ ،`XTE‬شدهاند.

ستاره مذکور هماکنون با سرعت هزار و ‪ ۱۲۲‬چرخش در هر ثانیه، دور محور خود میگردد. بیشترین رکورد ثبت شده برای چرخش وضعی ستارهها پیش از این به ستاره نوترونی دیگری تعلق داشت که در هر ثانیه ‪ ۷۶۰‬بار دور خود میچرخید. به گفته `اریک کولکرز` دانشمند آژانس فضایی اروپا، سرعت چرخش این ستاره بیشتر از میزانی است که ما در گذشته تصور میکردیم ممکن است برای یک ستاره اتفاق بیفتد و به همین علت باید مشاهدات بیشتری برای تایید سرعت چرخش ستاره مذکور انجام شود.

دانشمندان عقیده دارند سرعت چرخش ستارهها دارای یک حد بالای نهایی است که چنانچه سرعت چرخش یک ستاره از آن بالاتر رود، ستاره از هم میپاشد. با این وجود از آنجا که ساختار ستارههای نوترونی هنوز دقیقا مشخص نیست، دانشمندان نیز نمیتوانند حد بالای سرعت چرخش دورانی این ستارهها را تعیین کنند.

به غیر از ستارههای نوترونی، برخی سیاهچالهها نیز از جمله اجرام آسمانی عظیم با سرعت چرخش وضعی بالا هستند. سال میلادی گذشته ستارهشناسان موفق به کشف سیاهچالهای شدند که با سرعت ‪ ۹۵۰‬دور در ثانیه حول خود میچرخد. برای مقایسه، ستاره خورشید در منظومه شمسی با سرعتی بسیار کمتر و در هر ‪ ۳۶‬روز تنها یک بار حول محور خود میچرخد.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]