نواختر به معنی ستاره " تازه" و " نو" است و از آن برای توصيف افزايش نورانيت يک ستاره استفاده می شود . نواختر ها بر حسب رفتاری که از خودشان در طول يک کمينه تا بيشينه نشان می دهند به سه دسته عمده تقسيم مي گردند...

نواختر به معنی ستاره " تازه" و " نو" ريشه در زبان لاتين دارد و از آن برای توصيف افزايش نورانيت يک ستاره که برخی اوقات اين افزايش چندان زياد نيز نمی باشد ، استفاده می شود . انسان ازگذشته های دور با کنجکاوی زيادی، ساعتها به آسمان خيره می شد و در کشف اسرار آن تلاش وافری می نمود و به تدريج آشنايي نسبی ای از موقعيت اجرام سماوی يافت ، اين موضوع در اغلب فرهنگها به چشم می خورد . معمولا ظهور وقايع ناگهانی از جمله دنباله دار ها ، شهابها ، نواخترها آغاز فصل جديدی از افسانه ها و صحبت بر سر خوش يا بد شگون بودن آن رويداد بوده است. در اين بين، چينيــها با دقت بسياری اين پديــده ها را دنبال می کردند . قديمـی ترين گزارش ثبت يک ستاره نو ( نواختر ) به حدود ۱۳۴ قبل از ميلاد باز می گردد . و از آن زمان تا سال ۱۹۰۰ م. ظهور قريب به ۱۶۰ نواختر گزارش شده بود .با پيشرفتهای به وقوع پيوسته در فن آوری های اپتيکی و متعــاقبا" برنامه ريزيهای منسجم باعث شده است که اين تعداد در يکـــصد سال اخير به دو برابر افزايــش بيابد.

نواخترها به کمک طيف و افزايش نــــورانيت ظاهريشان به آسانی شناخته می شوند . ميزان تغييرات درخشندگی آنها ممکن است بيـن ۸-۱۵ قـدر نوسان داشته باشد . نـواخترها متعلق به دسته ای از ستارگان متـغير به نام متغيرهای غير متــرقبه ( Cataclysmic Variable Star ) يا CV ها می باشند .در اين دسته از ستارگان متغير فورانهای ناشی از فرايند های هسته ای در لايه های سطحی ستاره (نواختر) و يا در اعماق آنها ( ابرنواختر) روی می دهد . معمولا در يک انفجار نواختری شاهد يک مجموعه دو مولفه ای بسيار نزديک با تناوب ۰/۰۵ تا ۲۳۰ روز هستيم که مولفه اصلی آن يک کوتوله سفيد و مولفه دوم آن ستاره ای خورشيد مانند است . با تحول اين سيستم ، فرايند انتقال جرم از ستاره خورشيد مانند به سطح کوتوله آغاز می گردد که منجر به تشکيل قرص برافزايشی ای پيرامون کوتوله سفيد خواهد شد .کوتوله سفيد چگال نيروی گرانشی زيادی وارد می کند و با ادامه فرايند انتقال جرم ، لايه روی يکديگر قرار گرفته و به تدريج لايه های زيرين فشرده تر می شوند . به اين تريب شرايط لازم برای آغاز فرايند هسته ای در سطح کوتوله کم کم فراهم می گردد . آغاز اين فرايند همراه با پرتاب پوسته های بيرونی ستاره به فضا می باشد که به موزات آن دامنه نورانيت ستاره افزايش می بايد .فرايندی که منجر به فوران در انواع مختلف CV ها می گردد متفاوت است.نواختر ها بر حسب رفتاری که از خودشان در طول يک کمينه تا بيشينه نشان می دهند به سه دسته عمده تقسيم مي گردند که عبارتند از نواخترهای سريع ( NA ) ، نواخترهای کند ( NB ) ، نواخترهای بسيار کند ( NC ) .

نواخترهای سريع :

نواخترهای سريع صعود تندی را به بيشينه درخشندگی از خود نشان می دهند و حداکثر چند روز در اين وضعيت باقی می مانند . از آن پس ، درخشندگيشان شروع به کاهش می کند و به تدريج شيب آن کاهش می يابد و ممکن است بسيار هموار گردد . در ضمن ، در طول کاهش درخشندگی ممکن است شاهد افت و خيز های مشخصی نيز باشيم .معمولا درخشندگی ستاره در مدت يکصد روز يا حتی کمتر به ۳ قدر زير بيشينه خواهد رسيد .


واخترهای کند :

نواخترهای کند افزايشی منظم تا بيشينه درخشندگی از خود نشان مدهند و از چند هفته تا چندين ماه در آن وضعيت باقی می مانند . آنها در آغاز با افت و خيزهای اندکی شروع به کم نور شدن می نمايند ، اما به تدريج اين ميزان افزايش می يابد . همچنانکه شاهد کاهش درخشندگی ستاره هستيم می بينيم که کمی پرنور شده و به بيشينه دومی می رسد و پس از آن به سمت کمينه حرکت مي کند. طول دوره کاهش ۳ قدر در اين دسته ممکن است ۱۵۰ يا بيشتر باشد .( RR Pic )
واخترهای بسيار کند :

دسته کوچکی از نواختر ها وجود دارند که دارای منحنی نوری ای مشابه با حالتهای قبل دارند .با اين وجود ممکن است از چند سال تا يک دهه در حالت بيشينه باقی بمانند و کاهش درخشندگی آنها نيز بسيار کند تر خواهد بود .

فهرست زير مجموعه ای معروفی از نواخترهای کشف شده در سالهای اخير است که به ترتيب اولويت سال کشف عبارتند از :


· FH - حيه ( نواختر حيه (۱۹۷۰

· v1500 - دجاجه ( نواختر دجاجه ۱۹۷۵ )

· NQ - روباهک ( نواختر روباهک
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]