سرطان، بيمارى درمان ناپذيرى كه آمار مبتلايان به آن متاسفانه در دهههاى اخير روند روبه رو شدى داشته است، نوعي اختلال در سرعت تقسيم و تمايز سلولي است که مىتواند در هر بافتي از بدن و در هر سني بروز کند. سرطان بعد از حملههاي قلبي دومين علت مرگ و مير شايع در جهان است.

پايگاه اينترنتي دويچهوله آلمان گزارش داد: از انواع سرطانها مىتوان به سرطان خون اشاره كرد. تنها در كشور آلمان هر ساله نزديك به سه هزار و پانصد بيمار جديد مبتلا به سرطان خون شناسايي مىشوند.
از تعداد بيماران مبتلا به سرطان خون در ايران متاسفانه آمار دقيقى در دسترس نيست.

تا كنون روش درمان موثر و موفقيت آميزى براى مبارزه با اين بيمارى شناخته نشده بود، اما در ماه جاري ميلادي متخصصان داروسازى آلمان اعلام کردند دارويي كه در سال 2004 ميلادي توسط يك شركت داروسازى به ثبت رسيده است راه درمان جديدى به روى بيماران مبتلا به سرطان خون خواهد گشود. اميد آن مىرود اين دارو کيفيت زندگي بيماران سرطاني را بهبود بخشد.
تركيب دارويى مورد نظر نتيجه پروژه تحقيقاتى موفقيتآميزى است كه توسط متخصصان داروسازى صورت گرفته است.

سرطان خون خود به چندين نوع مختلف تقسيم مىشود. شايعترين نوع اين بيمارى، كه دليل بروز آن هنوز مشخص نيست زمانى بروز مىكند كه سلولهاى خونى تازه ساخته شده در مغز استخوان تغيير شكل مىدهد و از فرم عادي خود خارج مىشوند. اين سلولها كارآيى خود را از دست مىدهند. نه تنها بافت خونى، بلكه سيستم دفاعى بدن نيز دچار اختلال مىشود.
اين نوع سرطان با عوارضي مانند شکننده شدن استخوانها، ضعف شديد و خستگي عمومى همراه است. علاوه بر اين بيمار به علت نقص سيستم ايمنى بيشتر از ساير افراد مستعد ابتلا به بيماريهاي شايع عفوني است.
داروى جديدى كه توسط پژوهشگران آلمانى به ثبت رسيده است به روش كاملا تخصصى عمل مىكند. داروى مورد نظر پس از ورود به سلول، بازيافت و تجزيه زبالههاى سلولى را متوقف مىكند.
متابوليسم يا سوخت و ساز درون سلولى كه منجر به توليد انرژى در يك سلول زنده مىشود پروسهاى است كه طى آن مواد اوليه وارد يك چرخه شيميايى خاص مىشوند كه نتيجه آن توليد انرژى است. با آزاد شدن انرژى، مواد اوليه به تركيبات شيميايى غير ضرورى و سمى تبديل مىشوند كه بايد از سلول خارج شوند.

داروى جديد تركيبى است كه سمزدايى از سلولهاي سرطاني را متوقف مىكند. با انباشته شدن مواد سمى در سلول، چرخه زندگى درون سلولى مختل شده و سلول در زبالههاى كه خود توليد كرده است خفه مىشود. از آنجا كه سلولهاى سرطانى به علت خارج شدن از روند طبيعى خود به شدت فعال هستند، تشكيل مواد سمى در آنها نيز به طور محسوسى بيشتر از سلولهاى سالم است. به همين علت حساسيت و آسيبپذيرى سلولهاى سرطانى نسبت به اين دارو بيشتر از سلولهاى سالم است. به عبارت ديگر اين تركيب در درجه نخست سلولهاى سرطانى را هدف قرار مىدهد.

داروى مورد نظر پس از كسب نتايج موفقيت آميز اوليه، از ابتداى سال 2005 ميلادي با دريافت مجوز رسمى وارد تحقيقات گستردهترى شد. در اين مدت تعداد بيماران سرطانى كه داوطلبانه براى مصرف آن اعلام آمادگى كردند افزايش يافت. مصرف دارو منجر به پيشرفتهاي قابل توجهى در بهبود وضعيت عمومي اين بيماران شده است.
گذشته از آن، گسترش بيمارى در اين بيماران را به طور چشمگيرى كاهش داده است. اميد آن مىرود كه اين دارو عمر بيماران سرطاني تحت درمان را طولانيتر کند.

داروي مورد نظر به عنوان يک داروي فوق العاده موثر موفق به دريافت جايزه جالينوس شده است.
اين جايزه که به نام پزشک معروف باستان جالينوس نامگذاري شده است هر دو سال يکبار به برترين و بهترين داروي جديد ساخته شده ارائه مىشود. بر اساس راى کميته متخصصان داروسازى آلمانى جايزه سال دوهزار و شش ميلادي به كاشفان اين دارو تعلق خواهد گرفت. يکي از اعضا هيئت مديره، پروفسور لمر به مناسبت اعلام راى هيت داوران در جمع خبرنگاران عنوان کرد: ما اميدواريم اين يافته نو بر سرطان خون غلبه كند

برگرفته از سایت پزشکان ایرانی