فضا پیمای New Horizons بوسیله ی ایزار تصویر برداری خود موسوم به LORRI موفق شد این دو تصویر را از قمر کالیستو یکی از 4 قمر گالیله ای مشتری تهیه کند . این تصاویر در فوریه گذشته تهیه شده ، هنگامی که فضا پیما در حال گذر از کنار سیاره مشتری بوده است .

نزدیک ترین فاصله ی فضاپیما تا سیاره مشتری در هنگام گذر به 2/3 میلیون کیلومتر رسید در حالی که

شعاع مدار کالیستو (فاصله ی قمر تا سیاره) 9/1 میلیون کیلومتر است و فضاپیما هرگز به مدار کالیستو نرسیده است .اما در همان زمان کالیستو در سمت مخالف مشتری قرار داشته و فضاپیما موفق شده دو تصویر زیر را از فاصله های 4.7 میلیون کیلومتری و 4.2 میلیون کیلومتری کالیستو تهیه کند .[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]