تلسکوپ فضایی هابل از چند هفته قبل از گذر فضاپیمای افقهای نو از کنار مشتری به عکس برداری از این سیاره و قمرهای آن پرداخته است. این تلسکوپ به منظور حمایت و پشتیبانی از کارهای علمی افقهای نو و تکمیل آنها این عکسها را تهیه کرده است. همچنين تلسکوپ فضایی چاندرا عکسهایی را از این سیاره در طول موج ايکس تهیه کرده است.

هابل این عکسها را در فاصلهی 17 تا 21 فوریه در طول موج مرئی و فرابنفش از قطبهای مغناطیسی مشتری گرفته است. شفقهای قطبی در این عکسها به خوبی مشخص است. شفقهای قطبی در اثر برخورد ذرات پر انرژی باد خورشیدی با جو سیاره به وجود می آیند. شفقهای مشتری 10تا 100 برابر درخشانتر از شفقهای قطبی زمین هستند.

هابل این عکس را در 14 فوریه از یو، اولین قمر گالیلهای مشتری گرفته است. عکس سمت چپ یو را در نور مرئی نشان میدهد. بخشهای نارنجی رنگ مناطقی هستند که میزان زیادی سولفور در آنها وجود دارد. عکس سمت راست یو را در طول موج فرابنفش نشان میدهد. در سمت راست قمر یک فوران آتشفشانی دیده میشود. یو قمری کوچکتر از ماه زمین است که به دلیل بر هم کنش گرانشی با مشتری قسمت داخلی آن هنوز مایع است و سطحی بسیار فعال دارد.
افقهای نو ۲۸ فوریه از کنار مشتری عبور کرد تا با استفاده از گرانش آن سرعت خود را برای رسیدن به هدف اصلی یعنی سیاره کوتوله پلوتون افزایش دهد. این گذر فرصتی استثنایی برای بررسی سیاره مشتری، اقمار و شفقهای قطبی آن بود. تلسکوپهای فضایی هابل و چاندرا نیز در این مدت به کمک افقهای نو آمدند تا دادههای علمی آن را تکمیل کنند. هابل در ماه آینده نیز از مشتری و اقمارش تصویربرداری خواهد کرد. دانشمندان با بررسی دادههای افقهای نو، هابل و چاندرا قادر خواهند بود تا اطلاعات جدیدی دربارهی بزرگترین سیاره منظومه شمسی و اقمارش تهیه کنند.

عکس ترکیبی هابل و چاندرا از مشتری - چاندرا این عکس را طی یک نوردهی 8 ساعته از مشتری تهیه کرده است. به کمک این عکس میتوان شفقهای قطبی را در طول موج ايکس بررسی کرد.

این عکس مشتری در نور مرئی است که هابل آن را در روز 17 فوریه با دوربین میدان دید باز سیارهای شماره ۲ خود گرفته است. جزئیات سطح مشتری تا اندازهی 400 کیلومتر قابل تفکیک هستند. کمربندهای مشتری، مناطق پرفشار و کمفشار و طوفانهای سطحی به خوبی در عکس دیده میشوند.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]