تلسکوپ فضایی اسپيتزر ناسا، برای اولین بار توانست جنس مولکولهای موجود در جو سیارات فرا خورشیدی را تعیین کند. این اقدام راه را برای پیدا کردن حیات بر روی سیارات سنگی فرا خورشیدی باز میکند.
«مايکل ورنر»(Michael Werner) از JPL ناسا میگويد:"این خبر بسیار شگفت آور است. زمانی که مشغول کار با اسپيتزر بودیم هرگز تصور نمیکردیم که بتوانیم قدمی این چنین رویایی برای توصیف سیارات فراخورشیدی برداریم". تلسکوپ فروسرخ اسپيتزر توانسته است طیف دو سیارهی گازی فرا خورشیدی را دریافت کند؛HD۱۸۹۷۳۳b در صورت فلکی روباهک با فاصلهای در حدود ۵۹۰ هزار ميليارد کيلومتر از ما و HD۲۰۹۴۵۸b در صورت فلکی فَرَس اعظم هدفهای این تلسکوپ بودند.همان گونه که منشور نور خورشید را به صورت رنگین کمان در میآورد، اسپیتزر نیز دارای وسیلهای است که میتواند نور را تجزیه و آشکار کند. به این وسیله، طیفنما میگویند. با این روش میتوانیم بفهمیم که جسم از چه موادی تشکیل شده است. سیاراتی که این تلسکوپ مشاهده کرده است به مشتریهای داغ مشهور هستند؛ چون گازی هستند ولی در مداری بسیار نزدیک به دور ستارهی مادرشان میگردند.

اطلاعات به دست آمده نشان دهندهی آن است که بر خلاف آن چیزی که انتظار داشتیم این دو سیاره از آب و ابر کمی برخوردار هستند. دانشمندان بر این باور بودند که مشتریهای داغ، مقدار بسیار زیادی آب جوشان دارند. زمانی که اطلاعاتی دربارهی خشک بودن این سیارات به دست آمد همه شگفت زده شدند. علاوه بر این، در جو سیارهی HD۲۰۹۴۵۸b نشانههایی از ذرات ریز ماسهای(سیلیکات)یافت شده است که ممکن است دلیلی بر وجود آب پنهان در زیر ابرهای غبار آلود جو سیاره باشد. مانند این پدیده را در هیچ یک از سیارات خورشیدی مشاهده نکردهایم.

«جِرِمی ریچاردسن»(Jeremy Richardson)رییس مرکز پرواز ناسا میگوید:"اين اطلاعات تازه برای دانشمندان بسیار شگفت آور بود.آنها بر این باورند که غیر ممکن است که بخار آب در این سیاره نباشد.بنابراین باید در پشت ابر غباری مخفی شده باشد. با مشاهدات جدید به تدریج وسایلی را که ممکن است روزی برای پیدا کردن حیات در جایی دیگر نیاز داشته باشیم، دقیقتر میکنیم".

اسپيتزر طیف خروجی اين دو سیاره بسیار کم نور را زمانی گرفت که آنها در حال گذر از پشت و يا جلوی ستاره مرکزی بودند. طیفنمای اين تلسکوپ نيرومند قادر است طیف سیارات را از ستاره های مادر تفکیک کند. اين تفکيک در طول موج فروسرخ انجام شد؛ چون سيارات در اين طول موج پرنور هستند. در مشاهدات پیشین HD۲۰۹۴۵۸b، تلسکوپ فضایی هابل بدون توجه به سیاره تغییرات نور ستاره را بررسی میکرد. مشاهدات هابل به کشف عناصر سدیم، اکسیژن، کربن و هیدروژن در سیاره ختم شد.

منبع : [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]