در يک پديده نادر در شهر قزوين، مرغي هم قدقد مي کند وهم قوقولي قو قو.

به گزارش «فردا» به نقل از جهاننيوز حسن بيگي صاحب اين مرغ می گوید: 9 سال پيش اين مرغ را زماني که جوجه بوده خريده وتا پارسال هم از اين مرغ 85 جوجه گرفته ولي الان نزديک به يکساله که ديگه تخم نمي گذارد و دو سالي هم هست که صداي خروس درمي آورد و صبح ها موقع نماز و طلوع آفتاب آواز می خواند.

صاحب اين مرغ به واحد مرکزی خبر گفته است: متوسط عمر مرغ ها 7 سال است ولي اين مرغ 9 سال و 3 ماه سن دارد وبعد از 7 سالگي روي پاهاش چنگک درآوده وپرهاي سينه اش هم سفيد شده است.


فردا