خارهای استخوانی زائدهها یا استخوانی هستند که در طول زمان رشد میکنند و ممکن است افراد را د ر هر سنی مبتلا کنند.
با اینکه خود خارهای استخوانی دردناک نیستند، میتوانند با ضربه وارد آوردن بر مناطق اطرافشان از جمله اعصاب مجاور باعث درد شوند.
● برخی از علائم شایع خارهای استخوانی اینها هستند:
▪ احساس سوزن سوزنشدن در دست یا پا.
▪ درد مبهم در گردن یا کمر هنگام ایستادن یا راهرفتن.
▪ عدم هماهنگی در حرکات یک بخش بدن.
▪ ضعف، گرفتگی یا درد عضلانی.
▪ بیحسی.
▪ دردی که به رانها، باسن یا شانهها تیر میکشد.
▪ سردرد.


همشهری آنلاین