*3 چیز سخت است :
فولاد،الماس و خویشتن شناسی.
«فرانکلین»