قانون توان و ادعا :C = ادعا * توانحاصلضرب توان در ادعا مقداری ثابت است . هرچه توان انسان كمتر باشد ، ادعای او بيشتر است و هرچه توان انسان بيشتر شود ، ادعايش كمتر می گردد .

[color=brown]

افتادگی آموز اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است

صائب تبریزی


منبع :

[ftp=ftp://http://behtarinhayeaban.blogfa.com]http://behtarinhayeaban.blogfa.com[/ftp]