ژوليوس سزار، امپراتور روم كه 12 ژوئيه سال 100 پيش از ميلاد( روزي چون امروز ) به دنيا آمد و پانزدهم مارس سال 44 پيش از ميلاد در سناي روم ترور شد، در همين روز در سال 47 پيش از ميلاد سناي روم را مجبور به پذيرش اين باور خود كرده بود كه ايران را به دليل هوش سرشار و وطندوستي مردمانشش از برنامه لشكر كشيهاي آينده او حذف كند. وي در آن جلسه سنا گفته بود كه به نظر او ايران قدرتي پايدار و هميشگي است. شرح اين مذاكرات سناي روم تا به امروز باقي مانده است.
سزار كه از سوي سنا براي ده سال ديگر به رياست قوه مجريه سراسر روم برگزيده شده بود، سالها پيش از آن در جريان تعقيب رقيب خود " پمپي " و تصرف مصر ، كه از اينجا به منظور قلع و قمع دست نشاندگان پمپي به سوريه رفته بود، در شمال سوريه ( جنوب تركيه امروز ) با دسته اي از سپاهيان ايراني به فرماندهي پسر شاه وقت ايران در گير و مصاف داده بود و با روحيه و تاكتيك جنگي ايرانيان آشنا شده بود. با اين كه دولت وقت ايران پيش از آن وعده كمك نظامي به پمپي داده بود سزار حاضر نشد بيش از مصافي كه ذكر شد با ايران درگير شود.


روز شمار تاریخ ایران