قاچاقچيان تاريخ ايران را نجات ميدهند

به گزارش ميراث خبر، حفاران غيرمجاز زودتر از باستانشناسان خودشان را به قبرستانهاي ساساني در حوضچهي آبگيري سد سلمان فارسي رساندند و براي نجات بخشي آثار اين قبرستان، گورستان را غارت كردند.

حسن فاضلي نشلي، رئيس پژوهشكده باستانشناسي كشور، در اينباره به ميراث خبر گفت:"پس از آنكه اخباري دربارهي آبگيري سد سلمان فارسي درنشريهها درج شد، حفاران غيرمجاز، زودتر از باستانشناسان خودشان را به يك قبرستان ساساني در حوضچهي آبگيري اين سد رساندند و پيش از آنكه آب به اين منطقه برسد، بخشي از گورها را غارت كردند."

يادآور ميشود كه سد سلمان فارسي پيش از نوروز 86 بدون اخذ مجوز از سازمان ميراث فرهنگي، در حالي كه شهري ساساني در بستر درياچه آن خفته است، آبگيري كرد.

منبع:

حسن ظهوري. با عمليات نجات بخشي حفاران غيرمجاز، قبرستان ساساني غارت شد. ميراث خبر، ۱۳۸۶/۱/۲۸