آيا ظاهر انسانهاي عصر حجر تفاوتي با دوران معاصر داشته يا خير؟ اين سؤالي است كه بهتازگي براي آن جوابي پيدا شده است.در دوراني كه نه دوربين عكاسي و نه امكانات فيلمبرداري وجود داشته، تلاش براي يافتن اطلاعاتي در اين باره مشكل به نظر ميرسد اما بهتازگي برخي كارشناسان علم انسانشناسي راهي نوين براي ارضاي اين كنجكاوي يافتهاند.آنها با كمك يك مجسمهساز توانستهاند صورت اسکلت برجاي مانده از يک زن عصر حجري را که در سيسيل زندگي ميکرده، بازسازي کنند.

به اين ترتيب آنها به اطلاعات زيادي درباره ويژگيهاي شخصيتي وي دست يافتند.بنا بر گزارش خبرگزاري آنساي ايتاليا، زني که صورت او بازسازي شده به نام «تيا» معروف است. او جزو يكي از اولين گروههاي انساني است كه در سيسيل زندگي ميكردند. تيا با داشتن 165 سانتيمتر قد در زمان خود جزو زنان بلند قد بوده است.اين زن 14 هزار سال پيش به دنيا آمده و اسكلت وي در سال 1937 در غاري در نزديکي مسينا به همراه اسکلتهاي ناقص 6 نفر ديگر که احتمالاً اعضاي خانواده او بودهاند، پيدا شده است. اما بقاياي تيا حدود 50 سال در دانشگاه پالرمو مخفي باقي مانده بود تا اينكه دوباره در سال 1980 كشف شد.محققان اين دانشگاه براي اين كار حدود 6 ماه تكنيكهاي كامپيوتري مختلفي را امتحان كردند كه براي بازسازي صورت فرعون مصريان و کنت اوگولينو هم از همين روشها استفاده شده است.در اين تکنيکها ظاهر صورت بر اساس شکل جمجمه محاسبه و ارزيابي شده است و با اسكنهايي با كيفيت بالا به نتايج جالبي مانند تخمين زدن سن و نوع مرگ ميرسند.به اين ترتيب محققان به اين نتيجه رسيدند که نخستين زن مديترانهاي داراي صورتي بيضي شكل، بيني كمي تخت و فكي جلو بوده است.كارشناسان نيز براي زيبا جلوه دادن وي برايش موي سياه بلندي انتخاب کردهاند.والريو آگنسي يكي از محققان دانشگاه پالرمو ميگويد: با نگاه به او به سختي ميتوان گفت كه او زني زيبا بوده اما مسلماً زندگي سختي داشته است. خصوصيات چهره كاملاً نشان دهنده محيط غارنشيني اوست.

البته اين پروژه نتايج جذابي دربردارد كه در نهايت با به سرانجام رسيدن آن ميتوان تصويري از زندگي تيا در 14000 سال پيش ترسيم كرد.اين پژوهش مشخص کرد تيا در زمان مرگ 30 سال داشته است و به عقيده محققان طول عمر در عصر حجر، بسيار کمتر از اين بوده و تيا به نسبت انسانهاي همدوره خود، بيشتر زندگي کرده است؛ اين موضوع نشان ميدهد او از سلامت كافي برخوردار بوده است چرا که اغلب مردم آن زمان به دليل مشكلات فراوان از جمله نبود بهداشت كافي، عمر كوتاهي داشتند.بر اساس مطالعات محققان، تيا بيشتر اوقات خود را صرف شکار و جمعآوري ميوه و گياه ميکرده است كه با توجه به نوع زندگي در آن دوران طبيعي است.آگنسي همچنين در ادامه ميگويد: ما نميدانيم آنها چگونه مردهاند ضمن آنكه هيچگونه علامتي مبني بر اعمال خشونت در اطراف آنها نيافتهايم.كارشناسان معتقدند تيا فردي مهم در ميان مردمي كه با آنها زندگي ميكرد بوده و در موقعيت مناسبي قرار داشته.گروه تحقيق نيز او را با گردنبندي كه از دندان گوزن ساخته شده بود يافتهاند. جمجمه اصلي و صورت ساختگي تيا هماکنون در موزه گملارو شهر پالرمو؛ جايي كه اسكلت زن ماقبل تاريخ به همراه جمجمههاي مذكر نگهداري ميشود، به نمايش گذاشته شده است.

منبع: همشهری

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]