جام جم ان لاين : براساس مطالعاتي كه باستانشناسان بر روي يك سكه نقرهاي 2000 ساله به عمل آوردهاند كلوئوپاترا و همسرش آنتوني آنچنان كه در سينما يا در كتب تاريخي به تصوير درآمدهاند زيبارو و استثنايي نبودهاند.
به گزارش CNN ، اين سكه نقرهاي متعلق به دو هزار سال پيش نشان ميدهد كه كلوئوپاترا و همسرش آنتوني كه تاريخ از آنها به عنوان دو دلداده نام برده و افسانهها درباره آنها ساخته شده آنچنان زيبا نبودهاند.
نقش اين دو شخصيت تاريخي را در سينما اليزابت تيلور هنرپيشه نامآور زن هاليوود و ريچارد برتون بازي كردهاند كه از قضا آن دو نيز در آن زمان با يكديگر زن و شوهر رسمي بودهاند.
اين سكه نشان ميدهد كه كلوئوپاترا ملكه مصر داراي يك پيشاني كوتاه، چانهاي باريك و دماغي نوك تيز بوده است و دلداده رمي او يعني آنتوني چشمهايي درشت و از حدقه درآمده، گردني كلفت و دماغي قلاب مانند داشته است. به جز كارگردانان سينما، مورخين نيز در كتابهاي خود از كلوئوپاترا به عنوان ملكه زيبايي ياد كردهاند كه ابتدا از ژوليوس سزار و سپس از رقيب او مارك آنتوني دلبري كرد و آنها را شيفته خود ساخت.
اما سكهاي كه امروز چهارشنبه در دانشگاه نيوكاسل به نمايش درآمد به همگان نشان داد كه آنها آنگونه كه تاريخ و هاليوود مجسم كردهاند زيبارو نبودهاند.