ارزش!
Value!

ارزش يک خواهر را،از کسي بپرسکه آن را ندارد.

To realize
The value of a sister
Ask someone
Who doesn't have oneارزش ده سال را،از زوج هائي بپرس که تازه از هم جدا شده اند.

To realize
The value of ten years:
Ask a newly
Divorced coupleارزش چهار سال را،از يک فارغ التحصيل دانشگاه بپرس.

To realize
The value of four years:
Ask a graduate


ارزش يک سال را،از دانش آموزي بپرس که در امتحان نهائي مردود شده است.

To realize
The value of one year:
Ask a student who
Has failed a final exam


ارزش يک ماه را،از مادري بپرس که کودک نارس به دنيا آورده است.

To realize
The value of one month:
Ask a mother who has given birth to a premature babyارزش يک هفته را،از ويراستار يک مجله هفتگي بپرس.


To realize
The value of one week:
Ask an editor of a weekly newspaper


ارزش يک ساعت را،عاشقاني بپرس که در انتظار زمان قرار ملاقات هستند.

To realize
The value of one hour:
Ask the lovers who are waiting to meet


ارزش يک دقيقه را،از کسي بپرس که به قطار، اتوبوس يا هواپيما نرسيده است.

To realize
The value of one minute:
Ask a person who has missed the train, bus or plane


ارزش يک ثانيه را،از کسي بپرس که از حادثه اي جان سالم به در برده است.

To realize
The value of one-second:
Ask a person who has survived an accident


ارزش يک ميلي ثانيه را،از کسي بپرس که در مسابقات المپيک،مدال نقره برده است.


To realize
The value of one millisecond:
Ask the person who has won a silver medal in the Olympics


زمان براي هيچکس صبر نمي کند.قدر هر لحظه خود را بدانيد.قدر آن را بيشتر خواهيد دانست، اگر بتوانيد آن را با ديگران نيز تقسيم کنيد.

Time waits for no one. Treasure every moment you have.
You will treasure it even more when you can share it with someone specia


براي پي بردن به ارزش يک دوست،آن را از دست بده.

To realize the value of a friend:
Lose one


اين نوشته هارا به دوستان خود يا هر کسي که برايش آرزوي خوشبختي داريد، ارسال کنيد. صلح، عشق و کاميابي ارزاني همگان باد.

Forward this letter to friends, to whom you wish good luck. Peace, love and prosperity to all
منبع :centralclubs