یافتن دوست خوب کاری بس دشوار است جدایی از او دشوارتر است و فراموش کردنش نا ممکن !

تنها تا انجا می توانی پیش بروی که خود دست از تلاش بر نداشته باشی !

اجازه نده که گذشته مانع از پیشرفت تو شود !
چه در این صورت گوهری گرانبها را از دست می دهی !

زندگی کوتاه است !
اگر هر از چند گاهی نظری به اطراف خود نیندازی ممکن است ان را از دست بدهی !

دوست خوبم حکم کیمیا را دارد !
به دست اوردنش دشوار و و داشتنش اقبال است !

اگر فکر می کنید که دنیا هیچ معنی و مفهومی ندارد بار دیگر تامل کنید !
شاید خود دنیای کس دیگری باشید !

در ان هنگام که نگاه کردن به عقب حاصلی جز شکست به دنبال ندارد و در ان هنگام که از نگاه کردن به جلو واهمه داری می توانی به یکی از دو طرفت نگاه کنی تا ببینی بهترین دوستت انجا در کنار تو ایستاده است !

برای یک دوستی واقعی هیچ پایانی متصور نیست !

دوستان خوب مثل ستاره هستند ....
بیشتر اوقات ناتوان از دیدنشان بوده اما از حضور پایدارشان اگاه هستید !

اخم نکنید هرگز نمی دانید چه کسی ممکن است با یک تبسم شما عاشقتان شود !

همه چیز در پایان خوب است !
اگر خوب نباشد بدانید که هنوز به نقطه پایان نرسیده اید !

خیلی ها وارد زندگی تان شده و از ان خارج می شوند اما تنها دوستان هستند که رد پایی از خودشان روی قلب شما بر جای می گذارند !