در بهمن ماه سال 1337 هنگامي که کارگران شرکت شوسه براي احداث راه جديد همدان به کرمانشاه در دامنه کوه بيستون مشغول خاکبرداري و خروج سنگ از پاي کوه و تسطيح جاده بودند . در حين کار به مجسمه نسبتاً بزرگي برخورد مي نمايند که قسمتي از شانه آن از زير خاک نمايان گرديد . در دوران پارتي ورثرغنه يکي از محبوب ترين خدايان بود که اغلب به صورت پيکره هاي گلي و سنگي نشان داده شده است . يک نمونه از اين دست پيکره هرکول / ورثرغنه است که در کنار شاهراه شرقي- غربي جاده بزرگ ابريشم يا جاده بزرگ خراسان در بيستون نزديک کرمانشاه از سنگ تراشيده شده است .

herkul2s.jpg
خدا (هرکول ) به صورت شخصي نيرومند کاملاً عرياني با موي و ريش مجعد در حال استراحت بر روي پوست شيري نشان مي دهد که بر سکويي به طول 20/2 متر به پهلوي چپ به طور نيم خيز به آرنج تکيه نموده و در دست چپ پياله اي دارد که تا نزديک صورت نگه داشته است و نيز دست راستش برروي پاي راست قرار گرفته و پاي چپ را تکيه گاه پاي ديگر نموده است . سر مجسمه که در قديم از بدن آن جدا شده بود قبل از خاکبرداري توسط سرپرست راه شوسه پيدا شد . طول مجسمه 47/1 متر که به طور برجسته از سنگ کوه تراشيده شده و از طرف پشت به کوه متصل است . در عقب مجسمه نقوش و کتيبه اي به زبان يوناني قديم بر روي سنگ نقش شده است نقوش آن شامل درخت زيتوني است که از شاخه آن کماندان و تيرداني آويزان شده است . در کنار اين درخت گرز مخروطي شکل گره داري حجاري شده که برجستگي آن نسبت به ساير نقوش بيشتراست . کتيبه به خط يوناني قديم در هفت سطر بر روي لوحي به ابعاد 33 × 43 سانتيمتر که نماي آن به شکل معابد يوناني ساخته شده نوشته اند .
herkul2s.jpg
زمان ساخت مجسمه در سال 164 ذکر شده است اگر آنرا با مبداء تاريخي سلوکي که 312 ق. م است بسنجيم سال 148 ق.م بدست مي آيد . چون سال يوناني سال قمري بوده است اختلاف سال قمري و شمسي در حدود پنج سال مي باشد که تاريخ ساخت مجسمه سال 153 ق.م تعيين مي شود اين تاريخ با اواسط سلطنت مهرداد اول اشکاني ( اشک نهم 174-136 ق.م ) تطبيق مي باشد . در زير تنه هرکول نقش شيري ديده مي شود که در ازاي آن از سر تا دم 200 سانتيمتر و بلندي دم آن 114 سانتيمتر است .


برگرفته از سایت ارگ ایران