پس از 30سال تلاش، دانشمندان توانستند نشانههایی از ذره اکسیون، یکی از مهمترین نامزدهای ماده تاریک را پیدا کنند.

به گزارش همشهري، بالاخره پساز سالها تلاش، دانشمندان توانستند ردپای یکی از گريزانترین ذرات تشکیلدهنده ماده تاریک را تشخیص دهند.

این ذره که جرم، بار الکتریکی خنثی و نیمهعمرش با ذره اکسیون همخوانی دارد، ردپایش را روی یک صفحه عکاسی برجا گذاشته است.

ذره خیالی اکسیون بیشاز 30سال پیش به جهان فیزیک معرفی شد و دانشمندان در مقالات مختلفی نشان دادند که این ذره میتواند نامزد مناسبی برای ماده تاریک باشد.

در اوایل سال جاری نیز نشانههای ذرهای مشابه اکسیون دیده شده بود، اما آزمایشهای تکمیلی نشان داد که این ذره جدید با خواص ماده تاریک سازگار نیست.

اما پیر جین و گورماخ سینگ، فیزیکدانان دانشگاه ایالتی نیویورک توانستهاند ردپای اکسیون را در نتایج آزمایشی که در سال 1996 در مرکز تحقیقات فیزیک هستهای اروپا، سرن انجام شد، پیدا کنند.

تحلیل دادههای این آزمایش سالهاست که ادامه دارد، زیرا این دو فیزیکدان بهجای آنکه از دستگاههای آشکارساز خودکار سرن استفاده کنند، شیوهای نسبتا قدیمی را بهکار بستند که به امولوسیون هستهای معروف است.

در این روش، صفحات عکاسی متعددی روی یکدیگر قرار میگیرند تا ردپای ذرات را به شکل سهبعدی ثبت کنند.

پساز انجام آزمایش، دانشمندان هر صفحه عکاسی را زیر میکروسکوپ آزمایش میکنند و ردهای برجامانده از تکتک ذرات را بررسی میکنند و بههمین دلیل است که تحلیل دادههای آزمایش امولوسیون هستهای بسیار زمانگیر است.

اما این آزمایش مزیت دیگری نیز دارد و آن، دقت بسیار بالای این آزمایش است. از سوی دیگر، امولوسیون هستهای میتواند رد ذرات بسیار کمعمر را نیز ثبت کند؛ در حالیکه آشکار سازهای خودکار معمولا این ذرات را شناسایی نمیکنند.

سینگ و جین ادعا میکنند توانستهاند 350 رد مربوط به اکسیون را در آزمایش خود شناسایی کنند.
همشهري