ايسنا: در پى موفقيت پژوهشگران پژوهشكده «رويان» جهاد دانشگاهى در اجراى نخستين طرح همانندسازى حيوانات در خاورميانه انتظار مى رود نخستين گوسفندهاى دوقلوى شبيه سازى شده جهان، دهه سوم بهمن ماه در تهران متولد شوند. در حالى كه كمتر از دوماه تا زمان پيش بينى شده براى تولد نخستين حيوانات شبيه سازى در پژوهشكده «رويان» باقى است، موفقيت دانشمندان ايرانى در دستيابى به فناورى همانندسازى (كلونينگ) حيوانات مورد توجه مجامع علمى و خبرى جهان قرار گرفته است.
در شرايطى كه محققان پژوهشكده «رويان» در تهران منتظر تولد نخستين ميش هاى همانندسازى شده در كشور هستند، محققان اين پژوهشكده در شعبه اصفهان شبيه سازى چندين رأس گاو را با استفاده از سلول هاى جدا شده از گوش اين حيوان تا مرحله باردارى گاوهاى مادر انجام داده اند و اميدوارند طى ماه هاى آينده شاهد تولد نخستين گاو شبيه سازى شده در كشور باشند.
دكتر سعيد كاظمى آشتيانى رئيس پژوهشكده «رويان» جهاد دانشگاهى با بيان اين كه انتقال اولين جنين هاى شبيه سازى شده به رحم گوسفندها اواخر شهريورماه سال جارى انجام شده و پس از شش هفته گوسفندان باردار شدند، اظهار داشت: در اين طرح، سلول غيرجنسى از گوش گوسفندى كه قرار است شبيه سازى شود جدا شده و هسته اين سلول پس از جداسازى درون يك سلول جنسى ماده كه هسته آن خارج شده بود، قرار گرفت و در نهايت سلول ها پس از تكثير به رحم گوسفند منتقل شدند كه دوره بارورى گوسفند پنج ماه است.