آیا مایل هستید به عنوان یک معامله گر پا به گستره بزرگ و ژرف بازارهای مالی بگذارید؟

متن خلاصه شده زیر فرایند تجارت و سرمایه گذاری را مورد بررسی قرار داده است. فرایند تصمیم گیری و مراحل گام نهادن به بازارهای مالی به صورت زیر ترسیم شده است:

1- بررسی اهداف با توجه به دوره های زمانی

پیش از گام نهادن در بازار تصمیم جدی بگیرید. تصمیمی که برای کار و فعالیت در بازارهای مالی میگیرید نباید ساده انگارانه باشد. برخی از تصمیمات انسان در زندگی راهبردی و استراتژیک قلمداد می شود و در واقع اشاره بر فعالیتهایی دارد که بازگشت و تغییر مسیر کلی در آن هزینههای معنوی و مادی بالایی را دربرمیگیرد. از ابن رو جبنه های پذیرفتن کار در بازارهای مالی پیش از هر اقدامی باید بررسی و تحلیل شود. گزینش بازارهای مالی برای کار و فعالیت روزانه یک تصمیم راهبردی در زندگی است و برای آن باید برنامه ریزی نمود و هدفهای کوتاه مدت و بلندمدت معینی باید ترسیم شود. اهداف و چشم اندازهای هر کسب و کار نخستین گام در تجارت است.

2- گزینش بازار و شناخت کلی از بازار هدف

3- یادگیری و آموزش

3-1 بررسی مبانی و مفاهیم

3-2 یادگیری تحلیل و تفسیر

3-3 راهبردهای دادوستد، نظام تجاری و بررسی مبانی مدیریت سرمایه گذاری

3-4 آزمون راهبردها و شبیه سازی تجارت در دنیای آزمایشی

4- گزینش راهبرد مناسب، تجزیه و تحلیل کارکرد

5- تعیین میزان ریسک و بازده انتظاری و برآورد میزان ریسک و بازده بازار

6- پیاده سازی نظام تجاری

7- کسب مهارت، تجربه و کارآزمودگی

8- سنجش عملکرد سرمایه گذاری در دوره های معین و بازنگری در چرخه کسب و کار...

منبع: موسسه آموزش و پژوهشهای اقتصادی رهنمون سرمایه