شاید تاکنون به افرادی که به تجارت و دادوستد سادهانگارانه نگاه میکنند، برخورد کرده باشید. حتی ممکن است با سرمایهگذارانی روبرو شده باشید که بدون توجه به ریسکهای کسب و کار از بازدهها و سودهای کلان سخن به میان میآورند. بهتر است پیش از به هیجان آمدن در مورد سودهای بالقوه و بازدههای بزرگ، در مورد هر کسب و کار و تجارت بیشتر بدانیم. آیا تاکنون به چنین گفتههای سادهای فکر کردهاید؟سرمایهگذاران و معاملهگران تازهواردی وجود دارند که بازارهای مالی را مکانی بسیار سودآور میپندارند. آنها شنیدهاند که هیجان و پولهای آسان نیمه پر لیوان است. باید بدانید که ...بازارهای مالی هیجان آور، جذاب و سودآور هستند، اما حقایق و واقعیتهای دیگری نیز وجود دارند!.این گفته یک حقیقت است...

» پیش از پرش در بازارهای مالی فراگیرد.

یادگیری دانش و کسب تجربه و مهارت تنها در گذر زمان موفقیت و کامیابی را نصیب سرمایه گذارن و معاملهگران بازارهای مالی می سازد. بدون دانش کافی و تنها اکتفا کردن به برخی اصول تحلیل بازار شانس چندانی برای پیروزی نخواهید داشت. برای آغاز هر کسب و کار و معامله گری نیاز به سرمایه گذاری است. کسب مهارت و دانش به همراه یادگیری تکنیکهای معامله در بازارهای مالی یک سرمایه گذاری به شمار می رود.

این گفته واقعیت دیگری را بازگو می کند ...

» دانش به تنهایی نمی تواند رمز موفقیت باشد.

برای انجام تجارت و اجرای معاملات موفق به برنامه ریزی و نظام تجاری نیاز است.حقایق و واقعیتهایی که به آن کمتر توجه می شود...

» بیشتر معامله گران در بازارهای مالی پول خود را از دست می دهند

برآوردها نشان میدهد که در بازارهای پرریسک شمار اندکی از معامله گران و سرمایه گذاران در بلندمدت موفق بوده اند.این نشان می دهد که معامله گری در بازارهای مالی ساده و آسان نیست.این گفته یک حقیقت است...

» جوانه های دانش، زمان و فرصت کافی نیاز دارند.بازارهای مالی هیجان آور، جذاب و سودآور هستند، اما حقایق و واقعیتهای دیگری نیز وجود دارند!.این یک واقعیت است...

» دادوستد در بازارهای مالی با ریسک بالایی همراه است.

» هیچ تضمینی برای کسب درآمد و یا حفظ سرمایه وجود ندارد.یک واقعیت دیگر ...

» دادوستد بر اساس آزمودن شانس و بکارگیری حدس و گمان بزرگترین اشتباه به شمار میآید.

» بازارهای مالی مکانی برای امتحان بخت و شانس در زندگی نیست.

می دانیم بازارهای مالی در درون خود با ریسک همراه هستند. عامل ریسک تنها بر پایه دانش و مهارت کنترل و مدیریت می شود. بازارهای مالی آزمایشگاه نیست که در هر زمان و مکان بر اساس شرایط نتیجه مشخص و مشابهی از خود برجا گذارد. آزمودن بازارهای مالی خطا است. متاسفانه افرادی وجود دارند که با ناآگاهی از شرایط بازارهای مالی، پس انداز و یا سرمایه خود را در راه آزمودن دادوستدها از دست می دهند. با کسب مهارت و دانش کافی می توانیم به شیوه مناسبتری شرایط درآمدی را بهبود بخشیم.یک حقیقت که گاهی آن را نادیده می انگاریم...

» در یک دوره کوتاه به ثروت بزرگ دست نخواهیم یافت

برخی از افرادی که پا به میدان بزرگ و پیچیده بازارهای مالی می گذارند، تنها با تصویر ثروت بزرگ در کوتاه مدت اقدام به سرمایه گذاری می کنند. این اندیشه نادرستی است که بخواهیم در ظرف مدت کوتاهی ثروتمند شویم. با برنامه ریزی، رعایت اصول، پشتکار، کسب مهارت و دانش، ... میتوان در گذر زمان به کامیابی و اهداف دست پیدا کرد.این یک واقعیت است...

» دانش، مهارت، کارآزمودگی و تجربه شانس کامیابی و موفقیت در دادوستد و تجارت را افزایش می دهد.پیشنهاد می شود ...

» اگر دانش کافی ندارید

» اگر به قوانین و اصول دادوستد تسلط کامل ندارید

» اگر در اندیشه کسب پول آسان هستید

وارد بازارهای مالی نشوید-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

منبع : موسسه آموزش و پژوهش اقتصادی رهنمون سرمایه