پیش بینی آینده حرکتهای بازار کلیدی برای کسب درآمد در دادوستدها به شمار میآید، اما پیادهسازی این مفهوم ساده در عمل کار بسیار دشواری است. معاملهگران حرفهای بازار ارز به خوبی میدانند که دادوستد در این بازار به دید گستردهای نسبت به دنیای مبادله ارز نیاز دارد. این یک حقیقت است که نرخ مبادله ارزها به دلیل عوامل مختلفی تغییر میکند. عرضه و تقاضای ارز برای بدست آوردن داراییهای مالی و کالا، عوامل سیاسی، نرخهای بهره، رشد اقتصادی و ... بر روی حرکت نرخهای مبادله موثر است.

از آنجایی که رشد اقتصادی و صادرات به طور مستقیم با صنعت داخلی یک کشور ارتباط و هبستگی دارد، به نظر طبیعی میاید که قیمت کالاها بتواند اثر عمدهای بر روی برخی ارزها داشته باشد. رابطه و همبستگی نیرومندی بین ارزهای دلار کانادا، دلار نیوزیلند و دلار استرالیا با قیمت کالاها وجود دارد. ارزهای دیگری همچون فرانک سوئیس و ین ژاپن از قیمت کالاها تاثیر می گیرند اما هبستگی ضعیفی بین آنها دیده میشود. دانستن همبستگی بین قیمت کالا و ارز به معاملهگر کمک میکند که حرکت بازار را درک و پیشبینی کند.

در پژوهش زیر همبستگی و رابطه قیمت نفت و طلا با ارزها مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی انجام شده نشان می دهد که چطور یک معامله گر در دادوستدهای خود می تواند از اطلاعات مربوط به قیمت کالا بهره گیرد.

در سال 2005 قیمت نفت و طلا به سطوح بالایی دست یافتند. در این میان حرکتهای بزرگی در برخی ارزها ایجاد گردید. دلار آمریکا در برابر دیگر ارزها واکنشهای متفاوتی از خود نشان داد. بررسیها نشان میدهد، ارزهایی که با قیمت کالاها همبستگی نیرومندی داشتند، بیشتر تحت تاثیر قرار گرفتند. دلار کانادا از جمله ارزهایی است که با قیمت نفت همبستگی زیادی دارد و انتظار میرود که کاهش یا افزایش قیمت نفت بتواند به ترتیب به تضعیف یا تقویت آن کمک نماید. بنابراین با دانستن این موضوع که حرکت دلار کانادا به نوعی به قیمت نفت وابسته است، تصمیمات دادوستدی میتواند با هوشیاری بیشتری همراه باشد.

- قیمت نفت و اثرات آن بر روی اقتصاد کانادا و ژاپن

- نمایش جذاب نفت: دادوستد ارز متقاطع دلار کانادا – ین ژاپن به جای معامله نفت

- اثرات بازار طلا بر روی نرخ مبادله ارز

- دادوستد ارزها جایگزین یا مکملی برای دادوستد نفت و طلا

منبع: موسسه آموزش و پژوهشهای اقتصادی رهنمون سرمایه