دلار کانادا و قیمت نفت

نفت یکی از نیازهای ضروری جهان امروز است و حقیقت آن است که کشورهای توسعه یافته نمی توانند بدون آن زندگی را سپری کنند. در سال 2005 قیمت نفت به اوج جدیدی دست یافت و از ژانویه همین سال تا قیمت اوج نزدیک به 65 درصد رشد نمود. وجود چنین نوسانی تنها از یک سری سهام ارزان قیمت انتظار میرفت، اما این واقعیتی است که رخ داد. گران شدن قیمت نفت برای تولیدکنندگان بسیار خشنود کننده بود، اما در آن سو، مصرفکنندگان از این وضعیت رضایت خاطر نداشتند. از آنجاییکه کشور کانادا به عنوان یک صادرکننده خالص نفت مطرح است، گران شدن قیمت نفت برای آن منافع و سود به بار آورد؛ در حالی که ژاپن به عنوان واردکننده خالص نفت از این موضوع زیان دید.

در طی سالهای 2003 تا 2005 میلادی رابطه همبستگی بین دلار کانادا و نفت در حدود 80 درصد بوده است. کانادا نهمین تولیدکننده بزرگ نفت در دنیا به شمار میآید و شواهد موجود حاکی از رشد فزاینده تولید در این کشور است. بدین ترتیب میتوان انتظار داشت که جایگاه کانادا در سالهای آینده در راستای تولید نفت به مراتب بهبود یابد. در سال 2000، کانادا با تامین بخش عمدهای از نیازهای ایالاتمتحده از عربستان صعودی پیشی گرفت. میزان ذخایر اثبات شده نفتی کانادا پس از عربستان صعودی در جایگاه دوم قرار دارد. نزدیکی جغرافیایی کانادا و ایالات متحده و رشد ناامنی و نااطمینانی نسبت به آمریکایی جنوبی و خاورمیانه، کشور کانادا را در شرایط مطلوبی برای صادارت به ایالات متحده قرار داده است. با این وجود کشور کانادا تنها در خدمت تقاضای ایالات متحده نیست. گستردگی منابع نفتی این کشور توجه چین را بیش از پیش به نفت کانادا جلب نموده است. بازیافت اقتصادی منابع نفت شنی آلبرتا سبب شده که کشور کانادا در موقعیت یک صادرکننده باثبات نفت قرار گیرد. رسوبات قیرطبیعی و چسبناک نفت بدون حرارت جریانی از نفت را بوجود نمیآورند. در هر صورت دلار کانادا در موقعیتی قرار دارد که تغییرات قیمت نفت میتواند بر روی آن اثرات نیرومندی داشته باشد.

نمودار زیر به طور آشکارا همبستگی مثبتی را بین نفت و دلار کانادا نشان میدهد. در حقیقت جای هیچ شگفتی نیست که قیمت نفت واقعا به عنوان یک نماگر راهبردی رفتار نرخ دلار کانادا – دلار ایالات متحده را بیان کند.

از آنجایی که در زمان دادوستد باید رابطه دلار ایالات متحده – دلار کانادا را در نظر گیریم، مهم است که توجه داشته باشیم که با افزایش قیمت نفت نرخ مبادله دلار ایالات متحده – دلار کانادا کاهش مییابد.نفت و اقتصاد ژاپن

ژاپن 99 درصد از نفت مورد نیاز خود را از طریق واردات تامین میکند، این در حالی است که ایالات متحده نیمی از تقاضای داخلی نفت را از راه واردات پاسخ می دهد. ژاپن یکی از بزرگترین وارد کنندگان خالص نفت در جهان به شمار میآید. فقدان منابع انرژی داخلی و در پی آن واردات گسترده نفت خام، گاز طبیعی و دیگر منابع انرژی ین ژاپن را به تغییرات قیمت نفت حساس نموده است. در سال 2003، وابستگی کشور ژاپن به واردات سوختهای اولیه بیش از 79 درصد بوده است. نیازهای سوخت و انرژی ژاپن به صورت جدول زیر تامین میشوند:

نفت


50%


سوخت هستهای


14%

زغال سنگ


17%


گاز طبیعی


14%

نیروی هیدروالکتریک


4%


سوختهای تجدید شونده


1%

بنابراین زمانی که قیمت نفت به سرعت افزایش مییابد، اقتصاد ژاپن رنج میبرد.- قیمت کالاها و اثر آن بر روی حرکت نرخهای ارز

- نمایش جذاب نفت: دادوستد ارز متقاطع دلار کانادا – ین ژاپن به جای معامله نفت

- اثرات بازار طلا بر روی نرخ مبادله ارز

- دادوستد ارزها جایگزین یا مکملی برای دادوستد نفت و طلامنبع: موسسه آموزش و پژوهشهای اقتصادی رهنمون سرمایه