آیا تاکنون به مفهوم سرمایه گذاری اندیشیدهاید؟ مفهوم سرمایه گذاری از دیدگاههای گوناگون قابل بررسی است. اقتصاددانان، معاملهگران بازار اوراق بهادار، کارشناس امور مالی هر یک نگاههای متفاوتی به واژه سرمایهگذاری دارند. ابتدا بیایید در مورد واژه سرمایه تعریف مشخصی داشته باشیم. سرمایه آن بخش از کالاهایی است که خود میتواند تولیدکننده کالاها و خدمات دیگر در اقتصاد باشد.

مفهوم سرمایه گذاری از نگاه اقتصادی به صورت زیر پنداشته میشود:

" سرمایه گذاری مخارجی است که صرف افزایش یا حفظ ذخیره سرمایه میگردد." به بیان دیگر " تغییر در حجم سرمایه موجود در یک اقتصاد طی یک دوره زمانی مشخص سرمایه گذاری گفته میشود."بدین ترتیب از نگاه یک اقتصاددان خرید اوراق بهادار یا اوراق قرضه یا داراییهای فیزیکی موجود در جامعه نمیتوان سرمایه گذاری به شمار آید. هر چند خرید داراییهای فیزیکی موجود و یا خرید داراییهای مالی از نگاه افراد جامعه می تواند سرمایه گذاری به شمار آید، اما از نگاه یک اقتصاددان تنها تغییر مالکیت صورت پذیرفته و تغییری در موجودی سرمایه بوجود نیامده است.

سرمایهگذاری مفهوم فراگیر دیگری نیز دارد که به صورت زیر شناخته میشود:

"سرمایهگذاری تصمیمی است که بر اساس آن سرمایهگذار مصرف کنونی خود را در ازای بدست آوردن مصرف بیشتر در آینده به تاخیر می اندازد." خانوارها به عنوان کوچکترین واحد اقتصاد در مورد درآمد خود میتوانند دو تصمیم بگیرند. یا درآمد خود را به طور کامل صرف کالاها و خدمات کنند و یا بخشی از آن را پس انداز کنند. خانوارها با انگیزه بدست آوردن منافع و بازده در آینده از مصرف کنونی خود چشمپوشی میکنند و آن را سرمایهگذاری میکنند.

از نگاه شرکت کنندگان در بازارهای مالی سرمایه گذاری می تواند به صورت دیگری تعریف شود.

"سرمايهگذاري خريد اقلام دارايي و يا اوراق بهاداري است كه ميزان بازده و ريسك مورد انتظار آن داراي تناسب باشد." و یا "سرمايهگذاري خريد اقلام دارايي و يا اوراق بهاداري است كه با گذشت زمان منجر به ايجاد درآمد و افزايش ارزش براي سرمايهگذار خواهد شد." این تعریف نگاه دیگری به سرمایه گذاری دارد. ریسک و بازده و انتظار سودآوری در طی زمان واژه هایی است که در تعریف به آن توجه شده است. از این رو هنگامی که فردی یک ورقه بهادار را خریداری میکند، سرمایه گذاری صورت پذیرفته است، اما خرید یک خانه به قصد زندگی سرمایه گذاری محسوب نمیشود. چرا که خانه ای که در آن زندگی می کنیم، بازده معینی در طی زمان برای ما بوجود نمیآورد، اما خرید ورقه بهادار به طور بالقوه دارای بازده است. هر فردی که در بازارهای مالی مانند بورس اوراق بهادار سرمایهگذاری میکند دارای هدف مشخصی است. او برای بدست آوردن سود و کسب منافع بیشتر در این بازار گام مینهد. در حقیقت شخص سرمایهگذار به امید بدست آوردن ارزشی در زمان آینده از ارزشهای کنونی صرفنظر می نماید. اگر عوامل ترغیب کننده برای سرمایه گذاری وجود نداشته باشد، افراد به طور معمول مصرف کنونی را به مصرف آینده ترجیح میدهند. بنابراین فرد سرمایهگذار باید از سرمایهگذاری کنونی خود انتظار بدست آوردن بازده مثبت داشته باشد و بهرهمندی از ثروت و فرصتهای مصرف در آینده ترغیب کننده وی خواهد بود.

بیایید در اینجا از نگاه یک فرد که خواهان خرید مسکن یا زمین است، به بررسی سرمایه گذاری بپردازیم. سرمايهگذاري در مسكن و زمين به عنوان يك سرمايهگذاري واقعي شناخته می شود. هدف اين گونه سرمايهگذاري، توليد كالا و خدمات با هدف بيشينه كردن ثروت است. در دوران تورم، افراد براي ايجاد درآمد و گريز از كاهش ارزش پول اقدام به خريد كالاهاي بادوام و داراييهاي واقعي ميكنند. اين نوع سرمايهگذاري هيچ نوع درآمد جاري، پیوسته و منظمي براي سرمايهگذار در پي نخواهد داشت. فردی که در بازارهای مالی سرمایه گذاری می نماید، انتظار بازدهی منظم و پیوسته را دارد. بدین ترتیب در می یابیم که تفاوت دیدگاهها، چگونگی و درجه ریسک پذیری افراد، انتظارات از آینده و همچنین ریسک و بازده سرمایه گذاریهای مختلف بر تصمیمات و مکان سرمایه گذاری افراد موثر است.

منبع :rahnemoonsarmaye