همه ما در طول زندگی با ترس های گوناگونی روبرو شده ایم. در دادوستد ترس از شکست و زیان همراه معامله گر خواهد بود. این به نظر طبیعی است و از واقعیت نمی توان گریخت. برخی از شرکت کنندگان در بازارهای مالی ترس را عاملی در شکست می شناسند و چنین عنوان میکنند که نگرانی و ترس تمرکز معامله گر را بر هم می زند.

اغلب معامله گران پس از انجام زیان در یک معاملات احتیاط بیشتری می کنند و انجام معاملات جدید را با اضطراب و ترس آغاز می کنند. آگاه باشید که این احساسات دشمن شماست.

در این جا مهمترین نکته ای که باید معامله گر به آن توجه کند کنترل احساس طبیعی و ترس ناشی از شکست و زیان است. اگر ترس و نگرانی بر معامله گر چیره شود می توان حدس زد که در یک دوره کوتاه وی از بازار خارج شود.

ترس به عنوان دشمن سرمایه گذار در دو زمان بروز می کند:

1) زمانی که در حال گرفتن سود هستید و ترس ناشی به خاطر از دست دادن سودهای بدست آمده معامله گر را وادار به پایان دادن دادوستد می شود.

2) هنگامی که زیان های گذشته در هنگام دادوستد در ذهن زنده می شوند و ترس انباشته شدن زیان در هر دادوستد غافلگیرتان می کند.

هیچ داروی معجزهآسایی برای غلبه بر ترس وجود ندارد. تنها باید بر احساسات کنترل داشت و تلاس نمود که احساسات و ترس را در جهت مناسب هدایت کرد. برای پیروزی و داشتن دادوستدهای سودآور غلبه بر ترس و کنترل احساس از مهمترین نیازها به شمار میرود. تمرین گریز از ترس زمانی موفقیت را دو چندان می کند که در معاملات آزمایشی اعتماد به نفس داشته باشید و هرگز خود را به دلیل تصمیمات گرفته شده مورد سرزنش قرار ندهید.

کنار آمدن با زیانها خود مهمترین کلید در دادوستدهای موفق است. آگاه باشید. بخشی از برد و کامیابی در راه تجارت لمس کردن زیانها است.

بیاید درباره یک پرسش مهم اندکی اندیشه کنیم. اگر بخواهیم سرانجام نیک و پیروزمندانهای در طول تجارت داشته باشیم، چه میزان از دادوستدهای ما باید موفقیت آمیز بوده باشد؟ در پایان هر سال مالی دست کم چه میزان دادوستد باید با سود همراه باشد؟

اگر یک معاملهگر در طی یک دوره زمانی معین تنها 55 درصد دادوستد سودآور داشته باشد، در بلندمدت پیروز خواهد بود.

این طبیعی است که در هر تجارت زیان را به مانند سود تجربه کنیم. در واقع سود و زیان دو روی یک سکه هستند. با پرتاب هر بار سکه به سمت بالا میتوان انتظار سود و یا زیان را داشت. همه معامله گران این را میدانند که در هر سیستم دادوستدی معامله زیانبار همچون معامله سودآور آزموده خواهد شد.منبع: موسسه آموزش و پژوهشهای اقتصادی رهنمون سرمایه