نظریه برابری قدرت خرید

Purchasing Power Parity (PPP)برابری قدرت خرید چه چیزی را بیان میکند؟ به طور ساده برابری قدرت خرید نظریهای است که میگوید نرخهای مبادله بین دو ارز زمانی در تعادل هستند که قدرت خریداری آنها در هر دو کشور یکسان باشد. این بدان معنی است که نرخ مبادله بین دو کشور باید به نسبت سطح قیمت سبد ثابتی از کالاها و خدمات برابر باشند. هر زمان سطح عمومی قیمت درونی کشوری افزایش مییابد، نرخ مبادله پول آن باید به منظور واکنش تورم و برابری قدرت خرید کالاها و خدمات کاهش یابد. در حقیقت برابری قدرت خرید، قانون یک قیمتی کالاها و خدمات را مطرح میسازد. برای مثال زمانی که نرخهای مبادله زوج ارز دلار کانادا – دلار ایالات متحده 1.5 است و یا به عبارت دیگر 1 دلار ایالات متحده توان خرید 1.5 دلار کانادا را دارد، آنگاه یک دستگاه رایانه که در کشور کانادا 1500 دلار کانادا ارزش دارد، باید همان دستگاه رایانه در کشور آمریکا با 1000 دلار ایالات متحده خریداری شود. بنابراین برای بدست آوردن نرخ مبادله بین کانادا و ایالات متحده کافی است که سطح عمومی قیمت در کانادا را بر سطح عمومی قیمت ایالات متحده تقسیم کنید. چنانچه کشور کانادا دارای نرخ تورم سالانه یک درصدی و ایالات متحده نرخ تورم 3 درصدی سالانه را تجربه نمایند، آنگاه دلار ایالات متحده در برابر دلار کانادا به میزان 2 درصد در سال کاهش خواهد یافت.

اما پرسش اساسی اینجاست که آیا برابری قدرت خرید، توانایی تعیین و برآورد نرخ مبادله کوتاه مدت ارز را داراست؟ بر طبق شواهد تجربی پاسخ این پرسش منفی است. در حقیقت به دلیل آنکه نرخهای مبادله در کوتاه مدت بر اساس اخبار روزمره حرکت میکنند، از این رو برابری قدرت خرید نمیتواند نرخ مبادله کوتاه مدت ارز را برآورد نماید. گزارش تغییرات نرخ بهره و عرضه پول، نوسانات مسیر رشد اقتصادی و همه عواملی که موجب حرکت کوتاهمدت ارز میشوند، سرنوشت نرخهای مبادله کوتاه مدت را رقم میزنند.

نرخ مبادله برابری قدرت خرید برای اهداف گوناگونی مورد استفاده قرار میگیرد. به عنوان نمونه برای مقایسه استاندارد زندگی دو یا چند کشور از برابری قدرت خرید استفاده می شود. همانطور که می دانیم اقتصاد پویا است و همواره حرکت میکند، از این رو نرخهای مبادله ارز نیز پیوسته خود را با شرایط اقتصادی بینالمللی تطبیق میدهند. بدین ترتیب بازار ارز نوسانات زیادی دارد و نظریه برابری قدرت خرید ارزش تعادل بلندمدت نرخهای مبادله را پیشنهاد میکند.

تخمین و برآورد قدرت خرید با این حقیقت پیچیده میشود که سطوح یکسان قیمت در کشورها وجود ندارد. مثلا اختلاف بین قیمت غذا ممکن است بیشتر از اختلاف قیمت مسکن در هر کشور باشد. بنابراین لازم است که به مقایسه هزینه سبدی از کالاها و خدمات بپردازیم. این سبد به صورت شاخص قیمت مطرح میشود. مشکل دیگری که کار برآورد قدرت خرید را دشوار میسازد، تفاوت کیفیت کالاها و خدمات در کشورها است. برای گریز از پیچیده شدن موضوع لازم است که تعدیلی در امر تخمین انجام گیرد.

اختلاف بین برابری قدرت خرید و نرخ واقعی مبادله میتواند مهم و معنی دار باشد. برای مثال تولید ناخالص داخلی سرانه هر چینی در حدود 1500 دلار است، در حالی که بر مبنای برابری قدرت خرید این میزان تا 6200 دلار افزایش مییابد. در مثال دیگر درمییابیم که تولید ناخالص داخلی اسمی سرانه هر ژاپنی، در حدود 37600 دلار است، اما رقم برابری قدرت خرید آن تنها 31400 دلار میشود. در جایی که برابری قدرت خرید هم سنجی و مقایسه میشود، نیاز است که اثر تورمی در طی زمان مورد توجه قرار گیرد.

نرخهای مبادله نقد برمبنای برابری قدرت خرید میان دو کشور ایالات متحده و انگلستان باید مطابق رابطه زیر باشد:

نرخ نقد = قیمت دلاری کالا / قیمت کالا بر حسب پوند * نرخ مبادله پوند - دلار

S = P$ / P£ (£/$)

اگر نرخ نقد جاری بزرگتر از نرخ نقد محاسبه شده باشد، این بدان مفهوم است که پوند بیشتر از مقدار خود ارزشگذاری شده(1) و یا دلار پایینتر از ارزش واقعی قیمت گذاری شده (2) است. به طور مثال فرض کنید نرخ نقد واقعی مبادله دلار – پوند برابر 1.8 است و بر حسب برابری قدرت خرید 1.5 بدست میآید. در این حالت برابری قدرت خرید نشان میدهد که یک پوند باید تنها 1.5 دلار را خریداری کند. به بیان دیگر یک پوند با 1.5 دلار باید مبادله شود، با این وجود در دنیای واقعی یک پوند با 1.8 دلار مبادله میشود. از این رو پوند در حال حاضر بالاتر از ارزش واقعی خود دادوستد میشود.

منبع :.rahnemoonsarmaye