قيمت سهام از توافق عامه مردم پديد ميآيد و بيان كننده قيمتي است كه گروهي براي خريد و گروه ديگر براي فروش در آن به توافق ميرسند. تمايل سرمايهگذاران به دادوستد سهم بستگي به انتظارات آنها از آينده قيمتها خواهد داشت و اين موضوع انگيزه اصلي را در تعيين قيمت خريد و فروش ايجاد مينمايد. اگر معاملهگر انتظار بالا رفتن قيمت سهم را داشته باشد اقدام به خريد خواهد كرد و اگر او انتظار پايين آمدن قيمت را داشته باشد، سهم خود را خواهد فروخت. اين گفتههاي ساده، انگيزه رقابت و مبارزه طلبيهايي را در جهت پيشبيني قيمت سهام بوجود ميآورد؛ چرا كه به عوامل و انتظارات انساني بستگي دارد.

بديهي است كه انسانها بطور مستقيم به آساني قابل سنجش و يا قابل پيشبيني نيستند. اين حقيقت نشان ميدهد كه دخالت انسانها در فرايند دادوستد به طور مشخص قابل پيشبيني و ارزيابي نيست. مطمئنا بسياري از تصميمهاي سرمايهگذاران بر اساس معيارهاي نامرتبط پايهگذاري ميشود. ارتباطهايمان با خانواده، همسايگان، كارفرمايان، ترافيك خيابانها، درآمدمان، شكستها و موفقيتهاي گذشته، همه و همه روي اعتماد، انتظار و تصميمات ما تاثير ميگذارند. قيمت اوراق بهادار تحت تاثير عوامل گوناگون ناشي از مديريتهاي پولي و كشوري، دانشآموزان، اعتصابكنندگان، دكترها، شكارچيان، قاضيها، خاكبرداران و توانگران تعيين ميشود. از اين رو مكانيسم بازار تحت تاثير عوامل بسياري است كه قابل سنجش، ارزيابي و پيشبيني نيستند و از پارامترهاي كيفي پيروي ميكند. در نظر بگيريد كه ماهيت گسترده و وسيع بازار عاملي براي غيرقابل پيشگويي و هيجاني بودن را پديد ميآورد.

بنابراين عوامل انساني به عنوان يك فاكتور موثر در تعيين قيمت سهم از سوي معاملهگران بايد مدنظر قرار گيرد. چراكه افرادي بدون در نظر گرفتن عوامل بنيادي و تكنيكي بازار اقدام به دادوستد خواهند كرد و در برخي موارد انتظارات و پارامترهاي انساني نتيجه موردنظر ما را كاملا معكوس خواهند كرد.منبع » موسسه آموزش و پژوهشهای اقتصادی رهنمون سرمایه، برگرفته از کتاب تحلیل تکنیکی از الف تا ی نوشته محمد مساح